مشاور hse

مشاور HSE

مشاور HSE همانند مشاور ISO ایزو بحثی تخصصیست و همواره درموسسات و مراکز مشاوره ایزو و HSE ازاهمیت بالایی برخوردار میباشد، مشاور HSE بایدحتما هنگامیکه قصد دریافت مشاوره درخصوص مدرک HSE راداریدبه بهترین نحو ممکن شمارا دررسیدن و اخذ گواهی HSE یاری کند، اگر بخواهیم عامیانه بحث مشاور HSE رامطرح کنیم و بررسی کنیم بایداز چندبعدبه گواهی HSE نگاه کنیم.

مشاور HSE هنگامیکه شخصی جهت دریافت گواهی HSE بایک مرکز مشاوره HSE آیزو تماس میگیرد ابتدا زمینه فعالیت شرکت راجویا میشود و سپس باتوجه بنوع فعالیت و ریسک کاری و گواهی HSE راپیشنهاد داده و درباره HSE توضیح میدهد، البته کسانی نیزهستندکه ازقبل فقط منباب دریافت HSE تماس میگیرند وبا گواهی HSE اشنایی دارند، دراونصورت مشاور HSE کاری راحت دارد و فقط کافیست مراحل دریافت HSE ویا مراجع دریافت HSE و اطلاعاتی ازاین قبیل رادراختیار متقاضی قرار دهد مانیز دراینجا و بامطلب همین مقاله قصد داریم مانند یک مشاور HSE اطلاعاتی راکه دراختیار مخاطب قرار میدهد مشاور HSE رادراختیار مخاطب قرار دهیم، البته مشاور HSE اززوایای مختلفی و مباحث مختلفی درمواقع صحبت بامخاطب موضوع رابررسی میکند، مادراینجا کلیات صحبت یک مشاور ایزو بایک متقاضی دریافت گواهینامه رابررسی میکنیم.

مشاور HSE هنگام پاسخ دادن تلفن قطعا اولین سوالی ازشما میپرسد زمینه فعالیت شرکت و دلیل اخذ مدرک HSE میباشد، زمینه فعالیت رامیپرسدچون اگرشمایک شرکت صنعتی داریدکه ریسک امنیت جانی کارگرانتان بالا باشد قطعا داشتن گواهی HSE یک امتیاز مثبت فوق العاده محسوب میشود و دریافت گواهی HSE ازواجبات بحساب میاید، بخصوص زمانیکه قصد شرکت درمناقصات رادارید، بیشتر شرکتهای و کارفرماهای مناقصات داشتن گواهینامه HSE رایکی ازملزومات میدانند، منباب معرفی گواهی نامه HSE مشاور ایزو توضیحات مفصلی راارائه میکنند باتوجه بمیزان اشنایی متقاضی HSE باالزامتش، مادراین مقاله توضیحاتی کلی راارائه میکنیم،HSE  مخفف سه کلمه healthy ، safety ، enviroment هست و م معنای سلامتی ، ایمنی ، محیط زیست میباشدکه بخوبی ازمعنای لغوی اینکلمات میتوان بمعنای گواهی HSE نیز پیبرد،گواهیHSE سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست رادر مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، گواهی HSE درابتدا توسط یک نهاد بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درسطح جهان مطرح گردید که باتوجه به استانداردهای دقیق و جامع گواهینامه HSE بعداز مدتی بمرور زمان رونق گرفته تاجاییکه درحال حاضر امروزه شرکتهای خیلی زیادی بخصوص شرکتهای پیمانکاری بدنبال دریافت اینگواهی هستند تامیزان رشد واهمیت رضایت مخاطبان رادر مجموعه خودنشان دهد.

مشاور HSE درمبحث بعدی جهت ارائه توضیحات بایدحتما مراجع صدور ایزو رامعرفی میکند، مسئله مهمتر ازبرگه صادرشده HSE است، پیاده سازی HSE است، استاندارد مربوطه به پیاده سازی HSE کاملا همراستا وهمجهت پیاده سازی ایزو 14001 و ایزو 45001 میباشد ،درنتیجه بهترست قبل ازاقدام جهت دریافتHSE وپیاده سازی استاندارد هایش ابتدا ایزو 45001 بمعنی سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رادریافت و پیاده سازی کنیم سپس اقدام باخذ HSE کرد ویا بطور همزمان اینکار راانجام داد، دربسیاری ازموارد ازطرف متقاضیان HSE اشتباه بوجود میایدکه گواهی HSE ترکیبی ازدو استاندارد ایزو ذکرشده ست اما گواهی HSE واستاندارد ایزو45001 و ایزو14001 دو گواهی کاملا مجذا هستند،به طور خلاصه میتوان گفت گواهی HSE هم راستای ترکیب ایزو 45001 و ایزو 14001 است باکمی تغییر،عامیانه ترین توضیح بابت تفاوت دوگواهی نامه مورد نظرست.
مشاور HSE همانطورکه گفتم مباحث مختلفی رابررسی میکند و توضیح میدهد دلیل اخذ گواهی HSE نیزمبحثی مهم میباشدکه درایران بیشترین دلیل اینکار شرکت درمناقصات است، منباب شرکت درمناقصات یکی ازالزاماتی کارفرما درمناقصات کشور دریافت HSE وارائه ان جهت شرکت درمناقصات است ازاینرو بیشترین دلیل دریافت HSE درایران دلیل مناقصه است،وبا توجه به زمان کمی همیشگی راکه در اختیار شرکتهای پیمانکاری قرار میدهند قبل مناقصه وعدم سختگیری کارفرما درنوع و مرجع صادر کننده مدرک درکشورمان ایران بیشتراز مراجع غیر IAF اخذ میگردد. البته دریافت گواهی HSE درایران دراغلب موارد با گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار توسط وزارت کار صادر میگردد اشتباه گرفته میشود،لذا پیمانکاران میبایست حتمابه فرم درخواست کارفرما دقت کرده سپس اقدامات لازم جهت اخذ گواهی را انجام دهد. دریافت HSE هم درمواردی جهت امور تبلیغات انجام میشود،اما با توجه بشناخت کمترمردم عام جامعه ازگواهی HSE شرکتها ترجیح میدهند بیشتر ایزو رامحوریت تبلیغات خود قراردهند.

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت تمام سوالات شما عزیزان در زمینه اخذ استاندارد و مراجع صدور استاندارد بطور کامل توضیح داده و پاسخ میدهیم، کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتیمی قوی و با تجربه همواره خدمتگذار شما مدیران گرامی درزمینه اخذ انواع استانداردهای بین المللی ایزو گواهی CE و IMS و HSE-MS و غیره میباشد. مشاوره تلفنی توسط کارشناسان امکان ثبت کاملا رایگان است.