استعلام HSE

استعلام HSE

استعلام HSE مانند تمام استاندارد هادیگر مبحثی بسیار مهمست بخصوص حالاکه تعداد موسسات مشاوره ایزو واچسیی درکشور ایران بسیار زیاد شده و درمیان آنهابعضیها هستندکه ازکم بودن اطلاعات مخاطبان درباره مدرک استاندارد موردنظرشان جهت دریافت سواستفاده کرده و ازاینجور مسائل بنفع خوداستفاده میکنند. مجموعه همواره اصل رابرمبنای اعتماد متقاضی گذاشته و بامقالاتی متعددکه درسایت میتوان مشاهده کرد مقدمات اشناییتان رابا انواع استاندارد جهانی فراهم کرده تابتوانید بامطالع آنها پیش زمینه کوتاه ازهمان سند مورد نظرتان منباب اخذ داشته باشید دراین مقاله نیزمیخواهیم تاحدودی بانوع گواهی HSE آشنا شوید و بااگاهی کامل اقدام بجستجوی گواهی موردنظرتان کنید.

استعلام HSE یعنی سنجش میزان اعتبار گواهیتان و شما زمانی میتوانیدیک گواهی رااعتبار سنجی کنیدکه گاهی رابشناسید و مرجع معتبر صدور آنرانیز بشناسید تاقادربه تشخیص تفاوت گواهی معتبر ازتقلبی و نامعتبر راداشته باشید، شناخت گواهی اچ اس یی مبحث اولیست آنرا بیان میکنیم، همانطورکه میدانیدسه حرف HSE هرکدام مخفف یک کلمه لاتین میباشد ماابتدا اینبخش رابرایتان انالیز میکنیم، حرف اول یاهمان H بمعنی بهداشت ،درپروژه هامختلف راکه شامل بهداشت عمومی و فردی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای می شود حائز اهمیت می باشد. بهداشت فردی به سلامت مجموعه افراد مربوط می شود و همواره اینمورد درهرپروژه باید رعایت گرددتا سلامت تمام افراد حاضر درمجموعه تضمین شود، حرف دوم کلمه S میباشدکه نشاندهنده ایمنی ،درهرمجموعه و یاشرکتی یک سری مخاطرات ایمنی و خطراتی جدی وجود داردکه درصورت عدم رفع خطراتها و مغایرتهای گفته شده ممکن است منجر به حوادثی شود ویاحتی جان کارکنان رانیز بخطر بیاندازد، وحرف آخرکه E میباشد و مخفف کله خارجیست بمعنای محیط زیست ، محیط زیست درپروژه های مختلف عمرانی ویا شرکتهای بزرگ صنعتی که تولید الاینده میکنند.

الزامات گواهی HSE رابسیار بیشتراز بقیه شرکتها رعایت کنند اینمورداز استاندارد اچسیی شامل موارد هوا، خاک، آب می باشدکه بسته به نوع منبع آلایندگی ونوع آلاینده مجموعه متفاوت میباشد. فواید پیاده سازی حتی اولیه استاندارد HSE-MS بسیار زیاد و کارامد میباشدکه مادراینجا چندمورد رابیان میکنیم، ضمنا دریافت مدرک اچ اس یی منباب کلیه سازمانها و مؤسسات اعم ازصنعتی، پیمانکاری، ساخت و ساز، نصب و خدماتی وشرکتهایی ازایقبیل، کاهش حوادث ازطریق منظم نمودن فعالیتهای ایمنی و بهداشت حرفه یو کاهش ضررهایی راکه مجموعه بمحیط وارد میکند و باعث گذاشتن اثرات زیست محیطی منفی و افزایش اثرات مثبت آن درجامعه میشود، بالابردن انگیزه و میزان آگاهی کارکنان بعلت دخیل کردن مدیرت ارشد و مشارکتش درفرآیندهای ایمنی و بهداشت حرفه ای و همچنین زیست محیطی، اطمینان از قانونمندی تمامی فعالیت های کاری به دلیل پیروی از همه نیازمندی های قانونی ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی راکه شرکت باید آن را اجرا نماید، بهبود تصویر سازمان و توانایی رقابتی باکارگیری سيستم مديريت به عنوان چارچوبی دربرگیرنده فعالیتها و توجهات ایمنی و زیست محیطی بوده وبا سیستمی مستند رعایت الزامات را تضمین مینماید.

استعلام همانطورکه دیدید نیازبه شناختی تقریبا کامل ازکلیات مدارک اچسیی دارد و ماتا اینجای مقاله توضیحاتی تقریبا کامل ازتمامی فواید گواهینامه موردنظرشان جهت اخذ راارائه کردیم امااگر بخواهید گواهی دریافت شدرا اعتبار سنجی کنیم باید مرجع صدور رانیز حتما بشناسید، مرجع صدور گواهینامه هااگر بخواهید بین المللی باشند و درتمام دنیا معتب باشد درخارج ازکشور باایران متفاوت میباشد، درایران فقط کافیست بایک مرکز مشاوره تماس بگیرید و پس ازصحبت بایک کارشناس مربوط تصمیم بگیریدکه ازکدام نهاد گواهی رامیخواهید بگیرید، اگرمراجع بین المللی مدنظر باشد حتما باید پروسه مشابهه اخذ ایزو راطی کرده و باپرکردن فرمهای مربوطه ارائه شده موسسات مشاور و پرداخت هزینه گواهی خودرا بهمراه سی دی مستندات دریافت کنید، فقط زمان بیشتری بنسبت مراجع خصوصی یاهمان IAFCB جهت دریافت بایدصبر کنیدپس تابه اینجا متوجه شدیدکه استاندارد هاهمگی درایران ازطریق مراکزمشاوره ایزو و HSE میتوان دریافت کردو اکنون سنج اعتبار یاهمان اعتبار سنجی مدارک راباید بگوییم همانطورکه میدانید هرگواهی یامدرکی ازهرمرجعی صادر شودباید قابلیت رجیستری و استعلام داشته باشد، حتی مراجع خصوصی یاهمان IAFCB نیزدر سایت خود مراجع صادر کننده استعلام و رجیستری میشود وبرای اینکار فقط کافیست شماره گواهی خودرا درپایین برگه مدارک ارائه شده بخودرا درقسمت رجیستری دروبسایت مرجع صدور وارد کنید و سپس بایدتمامی اطلاعات خودرا درآنبخش ازسایت مشاهده کنید واین بدان معناست مدرک ارائه شده بشما معتبر میباشدو میتوانید ازمعتبر بودنش اطمینان حاصل کنید.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باتیمی قوی وبا تجربه اماده ارائه خدمات درزمینه های ایزو HSE ، CE ، IMS وغیره میباشد وتمامی مشاوره هابا مرکز سامان کاران اماده ارائه مشاوره بصورت کاملا رایگان درزمینه ایزو و موارد مرتبط بوده و موسسه قوی درزمینه اخذ انواع استانداردها و مجوزهای CE ویا حتی مجوزهای وزارت کار وغیره که موارد مرتبط است بصورت کاملا حرفه ای با قابلیت استعلام و درکوتاهترین زمان ممکن میباشد و بطور کلی تمامی مدرکهای صادرشده موسسه سیستم کاران معتبر بوده وضمانت اعتبار رامیتواند بمتقاضیان ارائه کند.