گواهینامه آیزو

گواهي آيزو

گواهي آيزو و علامتهاي جهاني استانداردها، كمك زيادي بشركتها درخصوص بالا بردن اعتبارشان ميكنند. بطور كل مردم توجه بيشتربه كالاهاكه ازاين علائم برخوردار هستند ازخود نشان ميدهنداین امر موجب شده تاصاحبان مشاغل درپي کسب نشانها باشند. برخي ازمتقاضیان تنهابرای تبلیغات وجلب اعتماد مشتریان خودوگروهی دیگر بدلیل ضوابط كارفرمايان طرف قراردادشان، وبرخی ديگرنیز بدنبال ارتقاء سطح كيفيت محصولات واجرای استاندارد هابه ایزوها روی میاورند. اماجهت دستيابي گواهينامه ها وهمچنين بابت جلوگيري ازايجاد مشكلات احتمالي، لازمست اطلاعات جامعي دراين خصوص داشته باشيم. ISO نام سازماني جهاني استكه شاخص هاي صنعتي راوضع مينمايد اما اين ارگان گواهینامه ها را صادر نمي كنند ووظيفه آنها تدوین استانداردهای بین المللی مانند ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 45001 ميباشد. صدور گواهي توسط مراجع صادر كننده اي انجام میشودكه توسط اين سازمان ونمايندگانش مشخص شده اند. مدارك آيزو، ضمانتنامه کتبی ميباشند، مبنی براینکه توليدات وخدمات یا سیستم مورد نظر، ازقوانين بخصوصی پيروي ميكنندكه توسط مراجع معتبري ارائه ميشود. اين اسناد ابزار مفیدي برای اعتبار دهي بشركتها وكالاها ميباشند وبرای برخی فعاليت هاي تجاري، دريافتشان ضروري وجزء شروط قرارداد شركتها خواهد بود.

آيزو هاانواع گوناگوني دارند. برخی ازآنها عمومی بوده ودر زمينه های مختلفی قابل استفاده میباشد. ISO 9001 یا( سیستم مدیریت کیفیت ) ازجمله این استاندارد هابودکه الزاماتش جهت بهبود سطح کیفیت محصولات تعیین شده وبرای کمک به عملكرد بهتر وکاهش خرابی های محصول، بسيار مفيد ميباشد.ISO 14001 یا( سیستم مدیریت زیست محیطی ) نیز جزء این دسته محسوب ميشودكه دستورالعمل هایش جهت توجه بمنابع طبیعی ومحیط زیست تعيين شده است واجرای آنها باعث پیشگیری ازعوارض وآلودگیهای زیست محیطی خواهد شد. ISO 45001 یا( سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت ) هم ازاين قبيل بشمار مي رودكه مستنداتش براي بالا بردن سطح ايمني وسلامت کارکنان ومحیط كاري مشخص گردیده است وپیاده سازی استانداردهايش، موجب کاهش خطرات وحوادث درمحیط کاری ميشود. شرکتهایی که قصد تبلیغات وجلب اعتماد مشتريان خودرا دارند، معمولا ازاین گواهينامه ها استفاده میکنند.اما دسته دیگر آيزوها، تخصصی بوده ودرحوزه هاي مربوط بخود کاربرد دارند. بعنوان مثال: ISO 22000 یا ( سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی ) راتنها میتوان درفعاليت هاي مربوط به مواد غذایی بکار برد ودرزمینه های دیگری همچون پتروشيمي، قابل استفاده نيستند.

بنابراين شركتهاي متقاضي ابتدا بايد نوع گواهي مورد نيازرا، براساس شرايط مجموعه خود انتخاب نمايند وسپس موسسه ارائه دهنده آنرا مشخص نمايند. اما موسساتي كه اين مدارك راثبت ميكنند نيز تعدادشان زياد است وازنظر اعتبار سطح هركدام بايكديگر متفاوت ميباشد. انجمن IAF عضو سازمان ايزو ميباشدكه مسئول تعيين نماينده هاي سازمان دركشور ها مي باشد. اين نمايندگان AB خوانده ميشوند ويكي ازوظايف آنها، اعتبار دهي بمراجع صدور گواهي ميباشد. درايران تنها يك AB مشخص شده اما تعداد مراجع صادر كننده (CB) بسيار زياد بوده وفقط برخي ازآنها تحت نظارت انجمن IAF هستند وگواهي آيزو را، تنها درصورت اجراي صحيح استاندارد ها اعطاء ميكنند ودرانجام اينكار بسيار سخت گير ميباشند. مدارك صادره اين موسسات درهمه كشورها معتبر بوده وبطبع دستيابي به آن نيز، شامل هزينه هاي بالايي خواهد شد. برخي مراجع نيز، زير نظر IAF نبوده وبطور مستقل فعاليت ميكنند ومدارك ارائه شده آنها اعتبار چنداني ندارد وتنها درايران وبرخي كشور هاي همسايه قابل استفاده خواهد بود. بنابراين اينگونه مراكز، دقت زيادي در اجراي دستورالعمل هاي آيزو نشان نميدهندكه اين مسئله باعث شده هزينه هاي دريافت گواهي ISO ازاين مراجع بسيار پايين باشد. اما چگونه ميتوان ازاصالت اين مراكز مطمئن شد؟ براي اين منظور ميتوان ازطريق سايت هاي اصلي ISO و AB ها، سطح اعتبارشان راارزيابي كرد. اين سايتها مشخصات كليه مراجع معتبر را بطور مداوم اعلام كرده ومتقاضيان ميتوانند نام مرجع مورد نظر خود رادرليست اعلام شده، جستجو كرده واز اصالتشان اطمينان حاصل نمايند. همچنين متقاضيان قادر خواهند بود ازاين مراكز، رونوشتي ازمجوز فعاليتشان راخواستار شده وبه بررسي آن بپردازند. البته اين امكان وجود داردكه پس ازدريافت گواهينامه، كد درج شده روي آنرا، درسايت هاي ملي تاييد صلاحيت ارزيابي كرده واز صحت ودرستي آنها مطمئن شد. شركتهايي وجود دارندكه مبالغ بسياراندك رااز موسسات دريافت كرده واسناد تقلبي وجعلي دراختيارشان قرار ميدهندكه بهيچ عنوان ارزش قانوني نداشته ودر هيچ كجا قابل قبول واقع نمي شود. اين افراد اسناد پرينت شده رابجاي گواهينامه آيزو ارائه مي دهندكه باكمي دقت درجنس كاغذ وامضاء ويا هولوگرام درج شده روي آن، ميتوان به جعلي بودن آن پي برد. بهر صورت توصيه ميشود براي كسب گواهي ISO، بامراكز مشاوره تماس گرفته تادر كليه مراحل شمارا رهنمايي نميايند.