مراحل قانونی اخذ گواهینامه ایزو

مراحل قانونی اخذ گواهینامه ایزو

مراحل قانونی اخذ گواهی نامه ایزو بطورکل شامل سه مرحله میشود:

-         انتخاب نوع گواهینامه ایزو

-      

  انتخاب مرجع مورد نظر گواهینامه ایزو باتوجه هدف سازمان

-         مستند سازی و پیاده سازی انواع گواهی ایزو

-         ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

 

انواع گواهینامه ایزو

انتخاب نوع گواهی نامه ایزو متناسب نیاز سازمان رااز ما بخواهید

انتخاب نوع گواهی ایزو

انتخاب نوع گواهی نامه ایزو متناسب نیاز سازمان اولین مرحله قانونی اخذ ایزو میباشدکه بطور کل دو نوع میشوند: گواهی ایزو عمومی ، گواهینامه ایزو خصوصی .

گواهینامه ایزو عمومی مورد استفاده تمامی سازمانها فارغ ازنوع فعالیتشان هست و 5 ایزو جزو این دسته قرار میگیرند:

ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت

ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی

ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی

ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان

ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان

ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان

گواهی ایزو تخصصی متناسب نیاز و فرآیند سازمان:

ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

ایزو 16949 سیستم مدیریت ایمنی صنایع خودرو سازی

ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین

ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی

ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی

ایزو 100015 سیستم مدیریت آموزش

ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات

ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی

ایزو 31000 سیستم مدیریت ریسک

ایزو 21500 سیستم مدیریت پروژه

ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه

ایزو 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت

 

مراجع صادر کننده ایزو

انتخاب مرجع ثبت و صدور مدرک ایزو معتبر و ارزان و فوری جهت شرکت توی مناقصات

انتخاب مرجع ثبت و صدور مدرک ایزو

انتخاب مرجع ثبت و صدور مدرک ایزو دردومین گام مراحل قانونی اخذ گواهینامه ایزو مطرح میشودکه ملزم شناخت هدف سازمان هست و اینکه متقاضی اخذ ایزو باچه دلیلی میخواهد گواهی نامه ایزو بگیرد و درحقیقت انتخاب مرجع صادر کننده ایزو تاثیر مستقیم بااهداف سازمان دارد.زمانیکه متقاضی گرامی باما تماس میگیرد ازاو درابتدا پرسش میشود چرا میخواد ایزو بگیره و چه پروسه زمانی فرصت دارد و چقدر میتواند هزینه کند. آیا گواهینامه ایزو راجهت شرکت توی مناقصات میخواهد؟ آیا گواهی ایزو راجهت صادرات لازم دارد؟ بابت بهره وری و رقابت و تبلیغات آیاکه نیازبه اخذ گواهی ایزو دارد؟ بنابراین اهداف و تفاسیر مراجع صدور گواهی ایزو دو دسته کلی میشوند: یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . غالبا شرکتها برای حائز کسب امتیاز شدن جهت مناقصه و برنده شدن توی مناقصات بدنبال اخذ ایزو هستند. قطعا اینجا پرسش شما مشتری و متقاضی محترم اینست

 

iaf  و غیر iaf

 

IAF چیست؟ غیر IAF چیست؟

 

IAF چیست؟ غیر IAF چیست؟

مراجع صادر کننده ایزو اصطلاحا CB هستندکه خودشان تحت اعتبار یک مرجع بالاتر بانام اختصاری AB مدیریت شده و صادر میگردند و درآخر و دربالاترین نقطه این چرخه نهاد بین المللی IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست و بالاترین سطح اعتبار رادارد. جهت صادرات غالبا بایستی شرکتهای متقاضی گواهی IAF رابگیرند. هرکشوربرای خودش دراین نهاد نمایندگانی داردکه تنها نماینده ایران NACI هست. امابرای مناقصات دراغلب موارد نوع غیر IAF گواهی ایزو کفایت میکند. گاها و دربسیاری موارد شرکتها جهت تبلیغات قصد میکنندکه گواهی ایزو بگیرند و بهشان توصیه میشود گواهی غیر IAF بگیرندکه هم بابت قصد و نیتشان کارآیی لازم رادارد و همچنین مقرون بصرفه و ارزان هست. گواهی نامه ایزو غیر IAF توسط CB و AB داخلی صادر میگردد و درحقیقت ایرانی هستند. دارای اعتبار داخلی بوده و درون ایران صادر میشوند. مراجع زیادی هستند گواهی ایزو غیر IAFصادر میکنند باقیمتهای مختلف و متغیر اما دارای اعتبار یکسان و تغیر قیمتها بدلیل دندانگردی مراجع میباشد.

 

پیاده سازی ایزو

مستندسازی و پیاده سازی انواع ایزو رابا مرکز سیستم کاران آسان کنید

مستند سازی و پیاده سازی گواهینامه ایزو

هنگامیکه مرجع صادر کننده ایزو مشخص شد مستندات گواهی ایزو باتوجه نوع ایزو تنظیم و تدوین و ارائه میگردد و پیاده سازی طبق مستندات ارائه شده انجام میگردد. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مستندات رادر قالب سی دی آماده کرده و بصورت رایگان بشرکتها ارائه میکند درصورتیکه بسیاری مراکز مشاوره و مراجع صدور ایزو گاها هزینه های گزافی بابت مستندات ایزو میگیرند. مستندات شامل فرمها و خط مشی و دستورالعملهای لازمه هرنوع استاندارد میشود و سپس بعد پیاده سازی ایزو ممیزی انجام میشود و ممیز انطباقها و عدم انطباقها رابررسی میکند و سازمانها راجهت رفع نواقص و عدم انطباقها راهنمایی میکند و سپس بعداینکه عدم انطباقها رفع گردید اجازه صدور گواهی نامه ایزو رامیدهد. البته تمام این پروسه درخصوص گواهی ایزو نوع IAF بصورت سختگیرانه انجام میشود و طبق قواعد و مقررات خارجی اماکه درخصوص ایزو دارای اعتبار غیر IAF پیاده سازی طبق خواسته سازمان انجام میشود و اختیاریست و ممیزی بصورت صوری انجام میگردد.

 

ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

ثبت و صدور گواهی ایزو درمرحله آخر مراحل قانونی اخذ گواهینامه ایزو انجام میشود و زمانیکه شخص ممیز اجازه صدور گواهی ایزو راداد استاندارد ایزو صادر میگردد. نکته قابل توجه دراین میان مراجع تقلبی هستندکه گواهی ایزو قلابی صادر میکنندکه دارای هیچگونه اعتباری نیستند و تنها جلوه موجهی دارند یعنی با زدن لوگو ، برچسب ، مهر برجسته و ترفندهای مختلف سعی در معتبر نشان دادن گواهی ایزو صادر شدشان دارند و شرکت مربوطه نیز غافل ازاین امر فکر میکند گواهی ایزو دریافتیش سطح اعتبار بالایی دارد و معتبر هست و اصرار به معتبر بودنش دارد غافل ازاینکه دارای هیچگونه اعتباری نیست.

 

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازمراکز بزرگ و معتبر مشاوره و نماینده ثبت و صدور انواع گواهینامه ایزو متناسب نیاز سازمان درکمترین زمان ممکن و باکمترین هزینه میباشد.