روش اجرایی بازنگری مدیریت

روش اجرایی بازنگری مدیریت

روش اجرایی بازنگری مدیریت یکی دیگر از روشهای اجرایی هست که در بحث مستندات مطرح هست. همان طور که می دانیم مستندات شامل روش اجرایی ، فرمها و دستورالعمل ها می شود که ما در مقالات اخیر این روش های اجرایی را به رایگان در اختیار شما قرار خواهیم داد و جهت دانلود کامل هر روش اجرایی و فرم و دستور العمل می توانید با شماره مرکز تماس حاصل فرمایید.

روش اجرایی بازنگری مدیریت

کلیات

مدیریت ارشد سیستم مدیریت یکپارچه شرکت را در فواصل طرح ریزی شده (حداقل هر شش ماه یکبار) به منظور حصول اطمینان از تداوم تناسب، کفایت و اثربخشی و سازگاری با جهت گیری راهبردی سازمان، بازنگری می نماید.

 

ورودی های بازنگری مدیریت

بازنگری مدیریت با در نظر گرفتن موارد زیر طرحریزی و اجرا می شود؛

الف) وضعیت اقدامات منتج از بازنگری های مدیریت قبلی

ب) تغییرات در مسائل درون و برون سازمانی مرتبط با سیستم مدیریت یکپارچه

ج) اطلاعات مربوط به عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه ، از جمله روند های مربوط به :

1)رضایت مشتری و بازخورد طرف های ذینفع مربوطه

2) میزانی که اهداف کیفیت ، زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی بر آورده شده اند

3) عملکرد فرایند ها و انطباق محصولات و خدمات

4) عدم انطباق ها و اقدام اصلاحی

5) نتایج پایش و اندازه گیری

6) نتایج ممیزی ها

7) عملکرد تامین کنندگان برون سازمانی

د)کفایت منابع

ه) اثربخشی اقدامات انجام شده برای پرداختن به ریسک ها و فرصت ها

و) فرصت های بهبود

 

خروجی های بازنگری مدیریت

خروجی های بازنگری مدیریت شامل تصمیمات و اقدامات مرتبط با موارد زیر می باشد :

الف) فرصت های بهبود

ب ) هرگونه نیاز به تغییر سیستم مدیریت یکپارچه

ج) نیاز به منابع

جهت حصول اطمینان از اجرای دقیق این بند در شرکت یک روش اجرایی تحت عنوان روش اجرایی بازنگری مدیریت تهیه و تدوین و اجرا شده است

 

1- هدف :

بهبود مستمر سيستم مديريت یکپارچه (IMS  ) و افزايش اطمينان از كفايت و اثر بخشي سيستم در سطح شرکت.

2- دامنه كاربرد:

اين فرآيند در مورد كليه اجزاي سيستم مديريت یکپارچه (IMS  ) كاربرد دارد.

3- مسئوليت نظارت و اجرا :

•     نظارت : مدیر عامل.

•     اجرا : نماینده مدیریت.

4- شرح:

روش كار بدين صورت مي باشد كه جلسات بازنگري مديريت سالی دو بار در دوره هاي شش ماهه برنامه ریزی شده و نسبت به تشكيل اين جلسات در فواصل طرحريزي شده اقدام مي گردد .

نماينده مديريت موظف است با هماهنگي مدیر عامل و معاونت ها ، اهم موارد و مسايل و موضوعات قابل طرح در جلسه را جمع آوري نمايد .

وي سپس مي بايست هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري جلسه را به عمل آورده و زمان تشكيل جلسه را به اطلاع كليه شركت كنندگان برساند .

دبيري جلسات و تهيه صورتجلسات مطابق با فرم صورتجلسه بر عهده نماينده مديريت مي باشد. وي براي هر يك از جلسات بازنگري مديريت ، صورتجلسه اي را تنظيم نموده و خلاصه موارد مورد بحث و بررسي و تصميمات اتخاذ شده در جلسه را ثبت مي‌نمايد . اين صورتجلسات پس از امضاء کلیه حاضرین در جلسه جهت هرگونه پيگيري و اقدامات بعدي در نزد نماينده مديريت نگهداري و نسخه اي از آن جهت رعايت و اجراي اقدامات مورد نظر به افراد ذيربط ارسال مي گردد.

مواردي كه در اين جلسه بررسي مي شود شامل موارد زير مي باشد .

1 – نتايج اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه ناشي از جلسات بازنگري مديريت قبل و بررسي صورتجلسات مربوط به جلسات بازنگري مديريت قبل

2 – وضعيت شكايات يا نظرات کارفرما

3 – وضعيت اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه انجام شده و وضعيت پيگيري آنها

4 – نتايج و گزارشات مميزي ها

5 –گزارشات عدم انطباق خدمات

6 – گزارشي از ميزان پيشرفت و دستيابي به اهداف سالانه و موانع موجود

7 – وضعيت برنامه هاي بهبود مستمر و كليه برنامه هايي كه در سيستم تغييري ايجاد نمايد .

8 – نتايج تجزيه و تحليل داده ها

9 – توصیه هایی برای بهبود سیستم

نتايج اين جلسات ، تصميماتي براي بهبود اثربخشي سيستم و موارد مطرح شده ، بهبود خدمات ، تصميم گيري در مورد نياز به منابع جديد و راهكارها و تصميم گيري در مورد اختصاص منابع لازم براي دستيابي به اهداف سالانه مي باشد .

چنانچه اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه در طي جلسات بازنگري مديريت تصويب گردد ، نماينده مديريت اين تصميمات را مطابق روش اجرایی اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه تعريف و پيگيري مي نمايد .

همچنين نماينده مديريت ، مسئول پيگيري ساير مصوبات و موارد تعيين شده در جلسات در طي زمان تعيين شده و گزارش آن به مدیر عامل مي باشد .

تبصره : چنانچه در خارج از زمان از قبل تعيين شده جهت برگزاری جلسه بازنگری مديريت یکپارچه (IMS  ) تشكيل اين جلسه ضرورت پیدا کند نماینده مدیریت هماهنگی های لازم را جهت تشکیل جلسه انجام میدهد.

5- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست مستندات سیستم مديريت یکپارچه (IMS  ) توزیع شده است.

6- مدارک پیوست :

‌فرم صورتجلسه

7- مدارک مرتبط :

روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

 

فرم درخواست ایزو

 

کاربران با مرورگرهای مختلفی منجمله گوگل با عبارات مختلفی به دنبال جستجو درباره دانلود رایگان روشهای اجرایی ایزو ، دانلود رایگان دستور العمل های ایزو و همچنین دانلود رایگان فرم های ایزو هستند. دانلود رایگان مستندات ایزو ، دانلود رایگان دستورالعملهای ایزو 9001 ، دانلود رایگان دستورالعمل های ایزو 14001 ، دانلود رایگان دستورالعمل های ایزو 45001 ، دانلود رایگان دستورالعملهای IMS ، دانلود رایگان روش اجرایی ISO 9001، دانلود رایگان روش اجرایی ایزو14001 ، دانلود رایگان روش اجرایی ایزو45001 ، دانلود رایگان روش اجرایی IMS ، دانلود رایگان روش اجرایی بازنگری مدیریت ایزو14001 ، دانلود رایگان روش اجرایی بازنگری مدیریت ایزو9001 ، دانلود رایگان روش اجرایی بازنگری مدیریت ایزو45001 ، دانلود رایگان روش اجرایی بازنگری مدیریت IMS ، دانلود رایگان دستورالعمل بازنگری مدیریت ایزو14001 ، دانلود رایگان دستورالعمل بازنگری مدیریت ایزو9001 ، دانلود رایگان دستورالعمل بازنگری مدیریت ایزو45001 ، دانلود رایگان دستورالعمل بازنگری مدیریت IMS و بسیاری عبارات دیگر و سوالات دیگر که کاربران را به سمت مرورگرذها جهت جستجو می کشاند.

تمامی مستندات و روش های اجرایی و فرم ها و دستورالعملهای انواع گواهینامه های ایزو رابه صورت رایگان دانلود نمایید. جهت دانلود رایگان روش های اجرایی و دانلود رایگان فرم ها و دانلود رایگان دستورالعملهای انواع گواهی نامه ایزو و تهیه دانلود رایگان مستندات ایزو و تهیه فایل مستندات ایزو به صورت رایگان تنها کافیست با مرکز سیستم کاران یک تماس بگیرید.

 

اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.