گواهینامه FSSC 22000

گواهینامه FSSC 22000

استاندارد FSSC 22000 بانام سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی می‌باشد و بجهت ارائه گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت درصنایع غذایی برای سازمانهایی که درحوزه مواد و محصولات غذایی فعالیت میکنند تهیه و تنظیم شده است و توسط ابتکار جهانی ایمنی مواد غذایی GFSI بصورت رسمی و قانونی دراختیار سازمانها و شرکتهای غذایی جهان قرار گرفته است. استاندارد FSSC 22000 قوانین و دستورالعملهای مربوط به فرآیندهای مختلف رابا یکدست کردن و یکپارچه کردن جهت کنترل کردن و کم کردن خطرات درایمنی و سلامت مواد غذایی را برعهده دارد. گواهینامه FSSC 22000 یک استاندارد جدید و نو در حوزه محصولات و مواد غذایی می‌باشد و به جهت کامل بودنش رشد سریعی داشته است.

GFSI ابتکار و طرح جهانی ایمنی مواد غذایی می‌باشد و برای بهبود مداوم سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی تأسیس گردیده این سازمان بخاطر نواقصی که در استاندارد ایزو 22000 پیدا کرد دیگر این استاندارد رامورد تأیید قرار نداد و بایاری چند سازمان دیگر استاندارد جدیدی راوضع کردند و‌ بامدیریت سازمان GFSI استاندارد FSSC 22000 رادرسال ۲۰۱۰ میلادی تهیه و تنظیم و منتشر گردید.

گواهینامه FSSC 22000 ازتلفیق بسیاری از استانداردهای مورد تأیید سازمان GFSI بدست آمده است. این سازمان استانداردها رابایکدیگر ترکیب کرده و یک استاندارد یکپارچه ایجاد کرده است.

گواهینامه FSSC 22000 یکی ازگسترده ترین نگاه ها و رویکردهایی است که به‌جهت تداوم و اثر بخشی یک سیستم مدیریتی ایمنی درمواد غذایی را برای سازمانهایی که در حوزه تولیدات غذایی فعالیت میکنند راایجاد کرده است‌. به لحاظ آنکه پایه و اساس گواهینامه FSSC 22000 ، استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ , می‌باشد و همچنین با سه سیستم مدیریتی مهم و عمومی ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت و ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای یکدست و یکپارچه شده است میتوان گفت برای ارتقاء و پیشرفت یک سازمان فعال در حوزه تولید مواد غذایی و تأمین کردن ایمنی محصول یک عضو جدا نشدنی و بسیار مؤثر میباشد.

گواهی نامه FSSC 22000 به سازمانها این امکان را میدهد تاخود را درسطح جهانی معرفی کنند و ثابت کنند که دارای یک سیستم مدیریت کامل، جامع و فراگیر منطبق باقوانین و الزامات ایمنی درمواد غذایی رادارند و این الزامات هم ازنگاه مشتریان و هم نگاه نهادهای بازرسی و نظارتی انجام شده است. استاندارد fssc 22000 تمامی فرآیندها و مراحل ازعرضه مواد اولیه گرفته تا تولید و توزیع مواد غذایی و درکل این زنجیره مواد غذایی چه بصورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم که با محصول نهایی درارتباط می‌باشند را پوشش میدهد. استاندارد FSSC 22000 کمک میکند تا محافظ ایمنی برای همه افراد و بخش های که شامل این زنجیره مواد غذایی میشوند راتحت پوشش مدیریت ایمنی قرار دهد و تصمیم گیریهای مدیران رادرامر آموزش، مستند سازی و اجرا و پیاده سازی مدیریت ایمنی مواد غذایی و حتی انجام ممیزی را آسانتر و راحتتر کند.

گواهینامه FSSC 22000 استاندارد کاملتر درحوزه ایمنی مواد غذایی می‌باشد و باالزامات و قوانین بیشتری که دارد باعلم و دانش و معیارهایی که تولید کنندگان و صاحبان شغل درحیطه مواد غذایی را دارند منطبق میشوند و تحت نظارت و پوشش استانداردهای این گواهی فعالیت میکنند.

گواهینامه FSSC 22000 تأکید مکرر دارد بر اینکه تولید کنندگان و صاحبان تولید مواد غذایی باید دارای الزاماتی باشند تابا موارد فعلی تحت نظر با استانداردهای تشکیل دهنده سیستم پیاده شده منطبق گردد.

 

الزامات اضافه دیگری که درمورد گواهینامه FSSC 22000 بیان می گردد:

سازمانهای تولید کننده باید یک لیست ازقوانین و دستور العملهای قانونی و حقوقی را تنظیم کنند حتی صورتی از الزامات خارج ازسازمان را که مربوط به ایمنی مواد غذایی میشود را تهیه کنند. این تنظیمات شامل مواد اولیه، تولید و پخش و توزیع مواد غذایی و محصولات میشود. بعد ازتنظیم صورتی ازقوانین و الزامات باید کدهای عملیاتی مربوط به ایمنی مواد غذایی، کدهای مربوط به الزاماتی که باید مشتریان درباره باایمنی مواد غذایی داشته باشند و سایر الزامات و قوانین دیگری راکه از طرف مشتریان و مصرف کنندگان تعیین میگردد راداشته باشند و انجام دهند.

سیستم ایمنی مواد و محصولات غذایی باید منطبق بانیازها و‌فوانینی که باشد نیاز هست و ازاین انطباق مطئن شویم.

سازمانهای تولید کننده حتی باید الزامات و قوانینی رابرای خدمات جانبی درتولید مواد غذایی که بروی پروسه اثر میگذارند همچون (آب ، برق، گاز، حمل و نگهداری و‌توزیع مواد غذایی و.. ) تنظیم و‌مشخص کنند. در مستندات استاندارد FSSC 22000 به اندازه کافی ازاثرات آنها گفته و توصیف شده و دربحث انطباق با الزامات PAS 220: 2008 قابلیت مدیریت رادارند.

سازمان تولید کننده باید برروی کارپرسنل و‌کارکنان نظارت دقیق و‌مؤثری داشته باشد تا بتوانند کاربرد درست و مناسب شیوه و‌اصول ایمنی درمواد غذایی رادر هنگام کار ضمانت نمایند.

دامنه های کاربردی گواهینامه FSSC 22000 بسیار وسیع می‌باشد و سازمانها راباهر سطح و پیچیدگی شامل میشود. سازمانهای گفته شده عبارتند از:

تولید کنندگانی که محصولات حیوانی فاسد شدنی دارند. مانند: بسته بندی گوشت، مرغ ، تخم مرغ و ماهی و میگو و انواع لبنیات

تولید کنندگانی که محصولات گیاهی فاسد شدنی دارند. مانند: آبمیوه و میوه های بسته بندی شده ، میوه‌ها و سبزیجات کنسرو شده ، سبزیجات تازه بسته بندی شده

تولید کنندگانی که محصولاتی که عمرمفید و تاریخ مصرف طولانی دارند. مانند: محصولات غذایی کنسروشده، تنقلات، بیسکوییت ها ، روغن و انواع نوشیدنی ها حتی آب آشامیدنی، ماکارونی، نمک، آرد و شکر

تولید کنندگان مواد و ترکیبات غذایی

جهت اخذ و دریافت گواهینامه FSSC 22000 سازمانها باید تمامی استانداردهای مورد قبول سازمان جهانی غذا رابصورت یکدست و یکپارچه کنند و یک استاندارد ایمن و منسجم راجهت انجام ممیزی های این استاندارد داشته باشند و انجام دهند و باگرفتن تأییدیه ازسازمانهای مرجع صدور، گواهینامه FSSC 22000 رااخذ نمایند.

لازم است بدانید کلیه CB ها و مراجع ایزو برای استاندارد FSSC 22000 گواهینامه صادر مینمایند ولی نکته ای که مهم است این است که تمام مراجع مجوز و تأییدیه صدور این گواهینامه را ندارند.

 

گواهینامه FSSC 22000 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید