سایر گواهینامه های ایزو

سایر گواهینامه های ایزو

امروزه تفکر و دید عموم جامعه ازکلمه ISO فراتر رفته و باتمایل ظبه مدرک گرایی ، کلمه و عنوان گواهینامه ISO برایشان حساس اشده.دربین تمامی استانداردها ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (همان ISO9001 ) زبانزد همه میباشد. علتش اینست ورکه ISO9001 آیک استاندارد عمومی قبل استفاده تمامی سازمانها و شرکتهاباهرزمینه فعالیتی  ( اعم ازتولیدی ، خدماتی ، پروژه ایی ، بازرگانی و . . . )میباشد و کاربردش درهرسازمانی بعنوان پیش نیازبرای هراستاندارددیگریست. جامعه دریافت کسب موفقيت جهت حضور مداوم دربازارهاي ملي ، منطقه اي و بين المللي تحت تاثير رقابتهاي فشرده و افزايش عرضه برتقاضا همواره ثبه دوعامل اساسي کيفيت و قيمت بستگي دارد. گرچه عوامل مهم ديگري ازجمله محيط زيست ، دوام ، ايمني ، خدمات بعدازفروش، بروز بودن و رضايت مشتريان رانيزنميتوان ناديده گرفت.لذاسیستم مدیریت کیفیت بعنوان صیک ابزار قدرتمند مورداستفاده قرارگرفت.

هرسازمان و شرکتی باهرزمینه فعالتی تمایل داردکه گواهینامه رهای تخصصی مرتبط باصنعت خودرااخذنماید.به تعدادی ازاین استانداردها قبلاً اشاره رشد. بدلیل حجم بالای استانداردهاکه درحال حاضر بالغ بر 19500موردمیباشد،بطور کامل قابل ارائه دراین متن نیستند. درزیربه تعدادی ازگواهینامه هاییکه معمولاً مورداستفاده قرارمیگیرند اشاره لشده وباکلیک برروی هرکدام قابل مشاهده میباشد.

عنوان گواهینامه ایزو

عنوان استاندارد

عنوان استاندارد ( لاتین )

گواهینامه ایزو 10015

سیستم مدیریت آموزش

ISO 10015

گواهینامه ایزو 13485

سیستم مدیریت کیفیت درصنایع و تجهیزات پزشکی

ISO 13485

گواهینامه ایزو 50001

سیستم مدیریت انرژی

ISO 50001

گواهینامه ایزو 20000

سیستم مدیریت خدمات IT

ISO 20000

گواهینامه ایزو 16949

سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودرو سازی

ISO/TS 16949

 

جهت دسترسی و کسب اطلاعات بیشتردرموردسایر استانداردهاکه دراین وب سایت یبه آنهااشاره نشده ، میتوان ازطرق زیراقدام کرد:

1-   ازطریق سایت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

2-   ازطریق سایت موسسه استاندارد جهانی (ISO)

3-   ازطریق جستجودراینترنت

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازبزرگترین مراکز مشاوره درزمینه اخذ سایر گواهینامه رهای تخصصی آمادگی داردتابه متقاضیان عزیز ارائه خدمت نماید و کلیه اطلاعات لازم درخصوص گواهینامه (رهای ) مختص صنعت شما ، ارائه اکند.

بامادرارتباط باشید...