رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک

رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک

رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک یاهمون گرید، یکی ازمهمترین مدارک موردنیاز جهت شرکت در مناقصات میباشدکه کارفرمایان ازشرکت کنندگان مناقصه میخواهند، دراینجا سعی داریم توضیحی مختصر ازاین دو گواهی ارائه کنیم، اخذ رتبه پیمانکاری در ۱۱ رشته مختلف و 5 پایه (۱،۲،۳،۴،۵) صورت میگیردکه پایه ۵ کمترین و ۱ بیشترین پایه میباشدکه یک شرکت میتواند کسب کند. رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری بمنظور بررسی میزان توانایی شرکت صورت میگیرداین بررسی براساس معیارهایی چون تعداد پرسنل شرکت و سوابق کاری پرسنل، تجربه کاری و توان مالی شرکت صورتمیگیرد. بررسی سوابق ذکرشده مطابق باضوابط و آیین نامههاکه توسط نهاد ریاست جمهوری تعیین و مصوب شده انجاممیشود. درباره اخذ رتبه پیمانکاری بمنظور دریافت کمترین رتبه یعنی کسب رتبه ۵، شرکت بایدامتیاز نفرات هیئت مدیره بشکل جداگانه ثبت نماید. محاسبه امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره صورتمیگیردبرای بدست آوردن رتبه چهار شرکت بایستی امتیاز نفرات و سقف تجربه کاری تعیین شده بابت هررشته، پایه و سقف توان مالی تعیین شده رابه شکل متمایزی داشته باشد. معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری شرکتهای پیمانکاری رادر یازده رشته مختلف رتبه بندی میکندکه عبارتنداز ساختمان، راه و ترابری، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی، آب، مرمت آثار باستانی، کاوشهای زمینی، ارتباطات، نفت، گاز و نیرو.درساليان گذشته ‌گريد ، رتبه‌بندي شركتها بخصوص درون مناقصات بسيار اهميت پیدا کردست، زيراکه مناقصات برگزار شده باتوجه‌ رتبه شركتها و گريد آ‌نها دسته‌بندي ميشدند، بطور مثال دریک مناقصه‌ ‌فقط شركتهايي‌ با رتبه 1 یا 2 ميتوانستند شركت كنند، يادر مناقصاتي دیگر ‌شركتهايي ‌با رتبه 3و4و5 ميتوانستند شركت كنند. وقتي الزام داشتن مثلا رتبه 1 درون مناقصه‌اي بود، بدين معنا بودكه شركت ازنظر توانايي مالي، سابقه كار و فعاليت ، تعداد پرسنل ماهر و متخصص ازشركتهاي داراي رتبه 2 يا پايين‌تر، بالاترو بهتر ميباشد وقطعا شرکتهاي‌ دارای رتبه كمتر توانایی انجام پروژه‌ موجود مناقصه رانخواهند داشت. البته درسالهاي اخير، شرط داشتن رتبه فقط الزام ميباشدو اينكه شركت متقاضي شركت توی مناقصه داراي چه رتبه‌اي ویا گريدي ميباشد، ديگر اهميت نداردکه این مساله موجب نارضایتی برخی ازشرکتها و پیمانکاران سطح بالا نیزشدست، زیرا ااين طريق وبابرداشتن قانون الزام بنوع رتبه و کم اهمیت کردن رتبه ‌بندي هشركت تازه ‌كاري نيزكه فقط توانسته با مدارك ابتدايي خود، گريد5 رادریافت کند و پس ازاینکه موفق بدريافت رتبه 5 شد، توی مناقصه‌اي شركت ميکندكه‌شركتی بارتبه1 فقط ميتواند واز پس انجام پروژه هایش بربیاید وبه وعده های خودعمل کندالبته شرکتهای دارای رتبه پایین قطعا خودرا درگیر پروژهای سنگینتر و فراتر ازتوان خودنمیکنند. زيراخود شركتهاکه داراي رتبه 5 هست و ازتوان و پتانسیل خودخبر داردبه‌مناقصاتي كه ‌ازنظر مالي و تامين نيروي انساني و غیره قادربه ‌انجامش نيستند، ورود نميكنند، اماممكنست برخي شركتهاهم بامبالغ بسيار پايين و بدون تدبیر وبصورت اماتور بدين مناقصات ورود كنندولی البته ‌باانجام اينكارهم خودشان قطعا نخواهند توانست پروژه رابه انتها برسانند وهم باعث كند شدن روند اجراي پروژه ودر نهايت خاتمه پروژه وتحويل ‌يك شركت ديگر شودکه حتی میتواند موجب تحمیل هزینه سنگین و ضرری بزرگ بشرکت شودهم شرکت پیمانکاری وهم شرکت کارفرما.

رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک همانطورکه گفته شد شركتهاكه ‌بدنبال اخذ ایندو رتبه هستند يابخاطر الزام داشتن رتبه بصورت مستقيم، خواهان دريافت رتبه‌ و اخذ گريد هستند، يابواسطه گرفتن گواهينامه تاييدصلاحيت ايمني پيمانكاران مجبوربه دريافت رتبه میشوند، تااینجا بیشتر درمورد رتبه پیمانکاری صحبت شد، رتبه انفورماتیک نیزاز موارد پر کاربرد درخواستی میباشد، رتبه انفورماتیک، بابت شرکتهایی ‌بازمینه فعالیت درحوزه رایانه، IT وفناوری اطلاعات میباشد. البته اساسنامه مذکوربرای اخذ رتبه انفورماتیک، بسیار مهمست زیرا باتوجه‌ ‌بموضوع اساسنامه گرایش دریافت رتبه انفورماتیک مشخص میشود شرکت متقاضی درچه رشته وچه گرایشهایی میتواندموفق‌ شودبه اخذ رتبه انفورماتیک . درحال حاضر اخذ رتبه انفورماتیک، بابت شرکت‌ ها‌که میخواهند درزمینه IT و فناوری اطلاعات ‌ورایانه درمناقصه‌ای‌‌ با‌موضوعات رایانه و فناوری اطلاعات و IT شرکت نمایند الزام ‌میباشد. البته شرکتهای بازمینه فعالیت غیراز it و اطلاعات و رایانه نیزباید اقدام کندبه اخذ مجوز و البته بابت شرکتهای خدماتی اخذ مجوز صلاحیت پیمانکاری یاهمان گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ازطریق اداره کار الزام شدست. شرکتهای مهندسی بجهت نشان دادن شایستگی خودو توان نیروها، قدرت مالی و نیروی انسانی خود و الزام درمناقصات ‌بدنبال اخذ رتبه ، هستندالبته اگرکه شرکتهای پیمانکاری ومهندسی گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ‌رااز ساجات دریافت نمایند همان گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری هست و‌به رتبه یا گرید معروف شدست.

رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک و دریافت و اخذ رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درتماس باشید. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاوره بصورت رایگان اماده ارائه خدمات به مشتریان محترم میباشد