مشاوره-ایزو-iso

مشاوره ایزو

مشاوره ایزو توسط مشاوران زبده و متعهد بجهت پیشرفت، رشد تعالی سازمان و رسیدن مدیران ارشد بجهت اهداف پیش بینی شده کمک فراوانی کرده و میتواند جهت پیاده سازی بهتر و مستحکم ایزو درون سازمان ویا شرکت نقش بسزایی داشته باشد. بهمین جهت صاحبان مشاغل تحت عناوین مختلف ایزو زیر نظر مشاوران میتوانند ایزو مورد استفادشان دریافت نمایند.

مشاوره ایزو ، بعنوان مثال سازمان ویا شرکتی قصد دریافت گواهینامه HSE سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست دارد میتواند اولویت مجموعه براجرایی شدن سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست یک مشاور توانمند و خبره و دارای صلاحیتسازمان استخدام نماید. حضور مشاور سطح بالا درون سازمان همانند مربی میباشدکه ازبیرون زمین مسابقه شاگردش راترغیب بابت انجام فنون میکند و تمامی جوانب ، قوانین ومقررات الزام میدارد. یک مشاوره خوب بابت طراحی و اجرای ایزو درون سازمانی منجر رشد صعودی اهداف مجموعه برون سازمانی میشود.

مشاوره ایزو، انگیزه مدیران جهت دریافت انواع گواهینامه ایزو توسط مشاوران سنجیده میشود و سپس عوامل درون سازمانی موثر اخذ مدرک ایزو برایشان توسط مشاوران همانند موارد روبرو یادآوری میشود: میزان درک افکار سیستمی مدیران و پرسنل. اندازه آگاهی مدیران ارشد و مدیران میانی و کارکنان سازمان ویا موسسه تقاضا کننده انواع گواهینامه ایزو هدف اصلی و نیاز منطقی شرکت متقاضی اخذ گواهینامه ایزو. گستردگی حلقه فرایندی سازمان تقاضاکننده. لزوما مشخص شدن تعداد پرسنل بطور مستقیم بابت فرآیندها درگیر هستند. افزایش تعداد ایستگاههای کاری ویا خدماتی. بالا بردن سطح تولید محصول ویا خدمت متناسب فعالیت سازمان . میزان پیاده سازی واقعی انواع ایزو برروی سیستم مدیریت. تعیین سطح تحصیلات ، آگاهی و آموزش، پیگیری پرسنل سازمان .

مشاوره ایزو و عوامل برون سازمانی : تعیین سطح توقع کارفرمایان و مشتریان من باب شرکت تقاضا کننده. نوع نشان موسسات و مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو. کشورهای صادر کننده مورد تایید انواع گواهینامه ایزو. اعتبار دهی موسسات و مراکز صادر کننده گواهینامه بین المللی استاندارد. قیمتهای مختلف و بدون وجود نرخ خاص موسسات و مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو. حضور ویا عدم حضور رقبای شرکت متقاضی دارنده گواهینامه ایزو.
مشاوره ایزو مستلزم ممیزی دقیق و کارامد مشاوران قبل حضور بازرسین درون سازمان میباشد یعنی تمامی جوانب توسط مشاوران ایزو درون سازمان حتما سنجیده میشود و بهنگام حضور بازرسین بخاطر ممیزی اشکالات سیستم حداقل کاهش یابد. کسب گواهینامه بمنزله اتمام تمامی مراحل نیست. واقعا کسب گواهینامه ، نشان میدهد مجموعه ابتدای راه میباشد و سازمان بایستی سیستم مدیریت کیفیت طراحی و مستقر شده رابر پا دارد ، نسبت رشد و ارتقا مستمر سازمان اقدامات لازمه مبذول نماید. موسسات و مراجع صدور گواهینامه ایزو ISO بمنظور حصول اطمینان بابت اجرای سازمان گواهینامه گیرنده همچنان سیستم مدیریت کیفیت مجموعه استوار داشته باشد، اقدام جهت برگزاری ممیزی دوره ای دیگر بنام ممیزی مراقبتی مینمایند. فاصله زمانی بین ممیزی مراقبتی توسط سازمان تعیین و قرارداد میشود. حداکثر فاصله زمانی بین دو ممیزی الزاما بایدبیشتر ازیکسال باشد.

مشاوره ایزو، نتایج بی توجهی بخاطر برگزاری ممیزی مراقبتی: معمولا جهت انجام ممیزیهای مراقبتی توسط موسسه صدور گواهی نامه حدودا یک ماه قبل اعلام میگردد و سازمان مربوط بایستی ضمن ایجاد هماهنگی موسسه صدور گواهینامه نسبت کسب آمادگیهای لازم جهت انجام ممیزی مراقبتی اقدام نماید. چنانچه هیچگونه هماهنگی توسط سازمان صدور گواهینامه ایزو صورت نپذیرد، موسسه صدور گواهینامه مجددا اعلام برنامه مینماید. چنانچه دوباره عدم پذیرش ویا عدم توجه طرف سازمان برنامه مشاهده گردد ،موسسه صدور گواهینامه چنین حقی دارد و گواهینامه صادره راباطل اعلام کند و گواهینامه استعلام گیری توسط مجموعه قابل اعتبار نخواهد بود. لازم بذکرست ابطال گواهینامه چنانچه سازمانی بخواهد مجددا گواهینامه اخذ نماید باید تمامی مراحل صدور گواهینامه مانند نمونه و مرحله اول سیرکند. جهت اطلاع و شناخت بیشتر مورد مراجع صدور گواهی نامه ISO می توانید اطلاعات و مشاوره کارشناسان بدان مرکز بطور کاملا رایگان استفاده نمایید .

امروزه اکثر سازمانها، سراسر جهان به سازمان استاندارد بین المللی اعطا میشوند. استانداردی جهت برتری کیفیت ، محیط زیست و بهداشت و ایمنی شغلی تعیین میکند. دستیابی یک استاندارد کیفیت شناخته شده ، معیاری فراهم میکند وبا استفاده بدان میتوان یک شرکت توسط مشتریان و صنعت خود سنجید.با این وجود تعداد زیادی استاندارد دسترس سازمان قرار دارد و بخواهد بهبود یابد و تصمیم گیری در مورد مناسب ترین استاندارد دشوار است.

مدیران و مشاوران توانمند و کارامد درون مرکز سیستم کاران بادانش روز دنیا و مستندات قابلیت پیاده سازی درون سازمان میتوانند نقش بسزایی جهت رسیدن اهدافتان درزمینه استانداردهای ایزو و غیره داشته باشند.