گواهینامه HSE فوری

گواهینامه HSE فوری

گواهینامه HSE فوری مورد درخواست اغلب شرکتهای متقاضی شرکت کننده در مناقصات میباشدکه گاها نیاز دارند سریعابه گواهینامه برسند بهمین دلیل متقاضی هستندکه زودتر گواهینامه رابگیرند وبه کارفرمای مناقصه گزار بدهندو بتواننددر مناقصه شرکت کرده وصاحب امتیاز شده و مناقصه راببرند. چنانچه کارفرمای مناقصه گزار سختگیر باشدو گواهینامه IAF بخواهدکه بین المللی هست عملا اینجا گواهینامه HSE فوری بیمعنا میشود زیراکه امکان صدور اینگونه گواهینامه دراین گواهینامه بین المللی IAF ممکن نیست وقطعا زمان میخواهدتا مراحل طی شودو شرایط لازم مهیا شودو قوانین و قواعد خاص خودرا دارد چون قانونمندست وباید سلسله مراتب خودرا طی کندتا صادر گردد. درذیل ابتدا درباره خود گواهینامه HSE توضیح مختصری جهت آشنایی شما متقاضیان عزیز میدهیم وسپس باهم میبینیم اصلا میتوانیم فورابه گواهینامه HSE برسیم، باهم میبینیم ازطریق کدام مراجع میتوانیم گواهینامه HSE رافورا بگیریم وخیلی سوالات دیگرکه سعی میکنیم درمضمون متن مورد نظر بدانها پاسخ بدهیم.

گواهینامه HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست الزامات لازم دو گواهینامه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رادر خود داردو بهترست همزمان بااینکه دو سیستم فوق طراحی و پیاده سازی میشوند HSE نیز طراحی و پیاده سازی گرددو البته میتوان بتنهایی نیزاین گواهینامه رادریافت کرداما بهترست درابتدا دو سیستم مدیریتی ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم مدیریتی زیست محیطی طراحی و پیاده سازی شودو سپس جهت گواهینامه HSE اقدام شود. جای نگرانی نیزنیست زیرامیتوان بطور همزمان سه استاندارد رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی کردو زمانبر نیست البته درزمینه گواهینامه IAF بدلیل اینکه بایستی پیاده سازی انجام شودو پیاده سازی زمان میبرداما مراجع IAF بررویش سختگیری میکنند HSE بیشتر زمان میبردتا صادر شود زیرا بایستی شرایط لازم جهت پیاده سازی مهیا شودو الزامات ایمنی جهت برخوردبا حوادث احتمالی دردسترس باشدو طبق مستندات ارائه شده سازمان موظف میباشد توسط یک مشاور HSE پیاده سازی مستندات راانجام دهد. پیاده سازی دو سیستم مدیریتی 14001 و 45001 نیزخیلی مهم هست و پیاده سازی 14001 سازمان راکمک میکندتا الزامات لازم محیط زیست رابرآورده کندو سازمان راکمک کندتا فرآیندهایش برروی محیط زیست اثر منفی نداشته باشدو محیط زیست راآلوده نکند ودر راستای پاکسازی آب و هوا و خاک وعناصر طبیعی گامهای موثری بردارد. پیاده سازی 45001 نیزبسیار موثر و مهم هست زیراکه الزامات ایمنی و بهداشت شغلی رابیان میکند واینکه ایمنی لارم و بهداشت پرسنل مهیا باشدتا باخیال راحت تر کار کنندو ازبابت سلامت شغلی خیالشان راحت باشدکه امنیت دارندو سلامتشان بخطر نمیوفتد. سازمان بااین سیستم و طراحی و پیاده سازیش نشان میدهد سلامت تمامی افراد جامعه و پرسنلش برایش بسیار مهم بوده و بااین اوصاف مشخص میشود الزامات ایندو استاندارد درون سیستم HSE چقدر مهم میباشد. چنانچه ازطریق مراجع غیر IAF اقدام شود سختگیری خیلی کمتر هست و سازمان میتواند پیاده سازی راانجام ندهداگر عجله دارد زودتربه گواهینامه برسداما بعدادر زمان مناسب میتواند بامطالعه مستندات ارائه شده توسط مراجع ثبت و صدور خودش پیاده سازی راانجام دهد.

گواهینامه HSE فوری بااین تفاسیر تنها ازطریق مراجع غیر IAF امکانپذیرست. مراجع غیر IAF بدلیل اینکه مراجع ایرانی هستندو CB وهمینطور AB ایرانی میباشندو تحت اعتبار و ساختگی ایرانی میباشد نیازبه قواعد و قوانین خاصی نداردو میتوان براحتی آنرا دریافت کرد زیراکه پیاده سازی بااختیار خودشرکت متقاضی انجام میگیردو چنانچه شرکت متقاضی تمایل نداشته باشدبه پیاده سازی اصراری برآن نیست. گواهینامه غیر IAF باانواع برندهای مختلف وجود داردو شرکت میتواند انتخاب کنداز کدام مرجع میخواهد بگیردو کدام مرجع سریعتر گواهینامه صادر میکنند البته بایدکه دقت کنند گواهینامه دریافتیشان پرینتی و تقلبی نباشدو قابل رجیستری باشد. شرکتها بهترست جهت ثمربخشی و بهره وری بیشترو تبلیغات مثمرثمرتر سه گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه ایزو 45001 وهمچنین HSE رابا یکدیگر بگیرند البته ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت نیزهمراه همیشگی تمام استانداردهاست وبخصوص درباره این سه استاندارد گواهینامه ایزو 9001 نیزبعنوان یک اساس میباشدو پایه و بیس تمام استانداردها بخصوص HSE و 14001 و 45001 هست والبته ازتدوین سه استاندارد 9001 و 14001 و 45001 سیستم مدیریت یکپارچه نیزبدست میایدکه IMS نام داردو میگویند سازمان موفق به طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت یکپارچه شده است.

گواهینامه HSE فوری درتمام مقاصد بجز صادرات ودرموارد نادر سختگیری کارفرمای مناقصه گزار در مناقصات دردیگر موارد مانند تبلیغات و مناقصات و تبلیغات و رقابت وغیره کاربردی میباشدو میتوان ازآنها استفاده کردو میتوان گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه ایزو 45001 ودرنهایت گواهینامه HSEرااز طریق مراجع غیر IAF گرفت و سریع و بی دغدغه اینکار عملی میشودو ممیزی براحتی صورت گرفته و صوری میباشد ودرنهایت گواهینامه صادر میشودو شرکت متقاضی میتواند درزمان مناسب پیاده سازی راخودش جهت اثربخشی بهتر انجام دهد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باوجود مشاورین باتجربه بصورت رایگان تمامی خدمات مشاوره رادر اختیار شما قرار میدهدو ازابتدا تاهنگام دسترسی گواهینامه صفرتا صد کاررا برعهده گرفته وشما رادر سریعترین زمان ممکن میرساندبه گواهینامه معتبر وهمراه شماست تابا خیال گواهینامه HSE خودرا بگیرید.