مراحل پیاده سازی ایزو

مراحل پیاده سازی ایزو

مراحل پیاده سازی ایزو شامل موارد زیر میشود:

-         اخذ قانونی گواهینامه ایزو

-         آموزش درست و کامل توسط کارشناسان

-         مدیریت فرآیندها

-         آموزش و مشاوره درتمامی مراحل

-         حمایت و پشتیبانی مدیریت

 

مراحل قانونی اخذ گواهینامه ایزو

مراحل اخذ قانونی گواهینامه ایزو رابا مرکز سیستم کاران طی کنید

اخذ قانونی گواهینامه ایزو

مراحل پیاده سازی ایزو منوط به اخذ قانونی گواهینامه ازطریق مراحل قانونی و اصولی میباشد. بصورت خلاصه دریافت گواهینامه شامل گذراندن راههای زیر میباشد: انتخاب درست نوع استاندارد مناسب و لازم جهت اجرا درفرآیندها و خطوط تولید. انتخاب درست مرجع ثبت و صدور گواهینامه ISO باتوجه بنوع نیاز و متناسب بااهداف مجموعه. طراحی، اجرا و پیاده سازی مستندات. انجام ممیزی داخلی و اصلی. صدور گواهی استاندارد انتخاب شده. هرگاه سازمانی باانتخاب مناسب CB یاهمان مرجع صدور گواهینامه ، تحت اعتبار یک مرکز اعتبار دهنده بنام AB باشد و AB اعتبار دهنده هم عضو انجمن بین المللی IAF باشد قطعا گواهی معتبر و درستی بدست مشتری خواهد رسید زیرا مراجع ثبت و صدور IAF دار ملزم هستند کلیه قوانین و ملزومات تنظیم شده ازطرف سازمان جهانی استاندارد سازی رارعایت و اجرا کنند.

 

آموزش اخذ گواهینامه ایزو

مجموعه متقاضی بهترست آموزش درست راتوسط کارشناسان ببینند

آموزش درست و کامل توسط کارشناسان

مراحل پیاده سازی ایزو باحمایتهای مدیریت و آموزشهای درست و کامل کارشناسان و مشاوران مرکز مشاوره بدرستی انجام میگیرد و قطعا باوجود همکاری و صبوری و تفاهم درحین کار نتیجه مطلوب و مناسبی حاصل میگردد. در ابتدای اجرای قوانین و استانداردها ، کادر مجموعه ازمدیر تا کارگران و افرادی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم درانجام پروژه مؤثر هستندباید طی یک جلسه آموزشی کلیه راهکارها و مدیریت استراتژیک راآموزش ببینند. هرفرآیند جزبه جز بررسی گردد و کمبود وسایل و‌نقصها برطرف گردد. هنگام راه اندازی فرآیندها و تولید خدمات و محصولات کلیه نیازها و احتیاجات مصرف کنندگان و صاحبان شغل ها و پرسنل و کارگران بایددر نظر گرفته شود. دراجرای مستندات باید کلیه وظایف و محدوده کاری کلیه اعضا مشخص گردد.

مدیریت فرآیندها

مراحل پیاده سازی ایزو شامل مدیریت فرآیندها میباشد. یعنی اینکه ابتدا فرآیند مشخص شود و ورودی که داخل خطوط میشود و خروجی مورد انتظار بازرسی گردد.ریسک ها و خطرات شناسایی شوند و منابعی که جهت بهبود فرآیندها لازم هستند تهیه گردند و درکل باتغییر فرآیندها و اندازه گیری و سنجش روند کار و فعالیت و باایجاد تغییرات بجا و شایسته موانع رابرطرف کرده و درنتیجه باعث بهبود فرآیندها و عملکرد بهتر میباشیم. مشاور و کارشناس مرکز مشاوره وظایف و تعهدات مدیریت راآموزش داده تابتواند خط مشی سازمان و چارت سازمانی راتهیه و تنظیم نماید ووظایف تک تک اعضارا انتخاب و تعیین کند تاکلیه مسئولیتها مشخص گردد. حال طبق برنامه ریزیهای بالا تمام عیبها و نواقص شناسایی و برطرف خواهند شد. درطول مسیر پروژه باشناخت ازهدفی که داریم باید سعی شود تغییرات درست اتخاذ شود و محصول خارج شده رابا سطح انتظارات خود مقایسه کنیم.

 

ISO-Consultant-ISO-Consulting

مشاوره تمامی مراحل اخذ گواهینامه ایزو رابا مشاورین سیستم کاران تجربه کنید

آموزش و مشاوره درتمامی مراحل

مراحل پیاده سازی ایزو شامل آموزش و مشاوره تمام اطلاعات بالا میباشد و اگر خروجی مناسب داشته باشیم یعنی مسیر راکاملا هدفمند و قانونمند اجرا کرده ایم ولی اگربه مشکلات برخوردیم بابازنگری فرآیندها و شاخص ها عدم انطباقات راشناسایی و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه راانجام میدهیم‌. قبل ازانجام ممیزی خارجی توسط ممیز کارشناس مرجع ثبت و صدور گواهینامه زیرنظر کارشناس و مدیریت مجموعه نماینده ای آگاه و کاردان و آشنا بااصول iso راانتخاب میکنیم تاتمام مسیر و روند کار رامورد بازرسی قرار دهد. اگر سازمانی چنین نیروی انسانی رانداشت اصلا جای نگرانی نیست و بادرخواست مدیریت و نمایندگان مجموعه فردی بعنوان کارشناس ازطرف مرکز مشاوره ممیزی داخلی راانجام میدهد. انجام ممیزی داخلی روند کاررا تسریع میبخشد و مجموعه رابرای انجام ممیزی اصلی و خارجی آماده میکند.ممیزی اصلی توسط کارشناس مرجع ثبت و صدور گواهینامه انجام میگیرد.

 

 

حمایت و پشتیبانی مدیریت

مراحل پیاده سازی ایزو اگرحمایت و پشتیبانی مدیریت راداشته باشد بدون اتلاف وقت و بدون صرف هزینه های اضافی بامناسبترین قیمت انجام خواهد گرفت. درکل طراحی، اجرای مستندات بیشتر استانداردها یک هدف راطی میکنند ولی خط مشی متفاوتی رامیگذرانند. اولین و مهمترین نوع استاندارد ISO 9001 بنام سیستم مدیریت کیفیت خواهد بود. سیستم مدیریت کیفیت مرجع تمام استانداردهاست و فواید بسیار زیادی دارد و قبل ازاجرای قوانین دیگر اکثر سازمانها ملزم به رعایت قوانین و الزامات این گواهی هستند. زیرا باداشتن ایزو ۹۰۰۱ کلیه فرآیندها و شاخصها شفاف و روشن میشوند. ازکارها و فعالیتهای تکراری و اضافه جلوگیری میشود و خب طبیعیست باحذف موارد تکراری سازمان وقت بیشتری جهت انجام فعالیتهای مهم و سودآور دارد و درنتیجه توان رقابتی بین‌المللی سازمان بالا میرود.

مراحل پیاده سازی ایزو مجموعه خودرا بدست توانمند و قدرتمند مرکز سیستم کاران بسپارید. مدیریت آگاه و کاردان مجموعه بخاطر علم و تخصشش درمورد مهندسی صنایع و آشنابا کلیه قوانین و الزامات استاندارد دنیا براحتی گذراندن اخذ گواهینامه ایزو راانجام میدهد. پرسنل و کارشناسان مرکزهم متخصص درزمینه فعالیتشان هستند و همین مشخصه کلیه وظایف رابخوبی اداره میکند.