گواهی ایزو

گواهی ایزو

گواهی ایزو نامی پرآوازه و‌معتبرست و نشان دهنده سلامت و کیفیت بالای محصولات است. ایزو سازمانیست که انواع استانداردهای مختلف هرشغل و حرفه ای راتهیه و تدوین مینماید و لازم بدانید ایزو قوانین و ملزوماتی راجهت بررسی و قانونمند کردن فرآیندهای خط تولید هرسازمان و مجموعه ای تعیین مینماید.ISO  مخفف جمله International Organization for Standardzition  می‌باشد بمعنای سازمان بین المللی استاندارد جهانی. محل تشکیل و گردهمایی سازمان جهانی استاندارد سازی درژنو سوئیس میباشد. باتوجه باینکه مؤسسه استاندارد سازی یک مؤسسه غیر دولتیست ولی بخاطر وضع قوانین کامل و قدرتمند توانسته جایگاه ویژه ای درکل دنیا پیدا کند.گواهینامه ایزو باعث شده سازمانها و شرکتها تولیدات و محصولاتشان رابر اساس اهداف و برنامه های سازمان مشخص و هدفمند کنند و یک خط مشی شفاف و روشن رااجرا نمایند. مسلما باداشتن یک دستورالعمل جامع و کامل و مشخص بودن مسیر ازکارهای تکراری و خسته کننده جلوگیری خواهد شد و هزینه های تولید کاهش پیدا میکند و‌ منجربه سود دهی بالای مجموعه میشود. باارائه قوانین و ملزومات ایزو مسئولیتهای کلیه پرسنل و شاغلان شرح داده شده و یک نظم و اعتماد خاصی درمجموعه حاکم میگردد همین احساس اعتماد قدرت مضاعفی به خط تولید میدهد و توان رقابتی سازمانها چه درداخل و چه درخارج بالا میرود.

 

گواهی ایزو چگونه دریافت میگردد؟

متقاضیان محترم بابرقراری تماس و بیان درخواستشان فرم مربوطه راپر میکنند و نوع گواهی مورد نظرشان رابا کمک مشاوره و راهنمایی قطعی و مشخص میکنند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی باهماهنگی و تعیین جلسه قبلی مشاور و کارشناسانی خدمت سازمان متقاضی میرسند و آموزشهای لازم ازنحوه عملکرد پروژه و اهداف داده میشود. انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو مرحله بعدی است. طراحی الزامات و قوانین مربوط بنوع استاندارد و اجرای سیستم مدیریت کیفیت و پیاده سازی مستندات و مستقر کردن قوانین. تعیین و مشخص کردن وظایف و مسئولیت پرسنل و شاغلان. آموزش تمامی قوانین مرتبط بااهداف سازمان و میزان سخت گیری مرجع صادر کننده ایزو. ممیزی داخلی توسط یک نماینده کاردان ازطرف مجموعه یا اگر سازمان درخواست کند ممیزی داخلی توسط کارشناسان مرکز انجام خواهد شدتا موارد اشتباه و عدم انطباق ها پیدا شوند تادر روز ممیزی اصلی توسط کارشناس مرجع صادر کننده دیگر ایراد و عدم انطباقی وجود نداشته باشد. درنهایت صدور گواهی ایزو بااجرای درست و بجای قوانین و الزامات استاندارد مورد نظر انجام میگیرد و باهماهنگی مرکز مشاوره بدست متقاضی میرسد.

 

طراحی و پیاده سازی ایزو و اهمیت آن

گواهی ایزو باید دراصل و اصولی طراحی، اجرا و پیاده سازی شود. وقتی در جامعه ای قواعد و اصول ایزو بطور کامل و کاربردی اجرا نشود رفته رفته جامعه روبه شکست میرود و آسیبهای جدی و جبران ناپذیری به اقتصاد و مردم جامع میرسد. قابل ذکراست اجرای تمامی مراحل دریافت گواهینامه ایزو نیازبه پشتیبانی و حمایت مدیریت سازمانها رادارد. مدیران آگاه و باسواد هرسازمان و مجموعه ای میدانند ایجاد یک توسعه پایدار و هدفمند درگرو پیاده سازی دقیق مستندات و ملزومات استاندارد مورد نظربرای مجموعه اش میباشد. اخذ گواهینامه ایزو و طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی باتوجه بمیزان سخت گیری مراجع صادر کننده و همچنین بمیزان توقعات و سطح انتظارات سازمان متقاضی و سطح همکاری پرسنل و شاغلان و مدیریت سطح های متفاوتی دارد.

 

ارزش گواهی نامه ایزو

گواهی نامه ایزو نشان دهنده بررسی همه جانبه خط تولید و فرآیندهای درحال اجرای تولیدات و محصولات براساس اهداف مشخص سازمان بوده و با ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت تمام خطوط تولید رابا شاخص‌های مشخص و شفاف روشن میکند. ازانجام کارهای تکراری و بیهوده جلوگیری میکند و وقت مجموعه بیهوده تلف نمیشود و زمانش رادر جهت بهبود فرآیندهای مهمتر میگذراند. وقتی کارهای بیهوده و تکراری حذف شود انرژی پرسنل و کارکنان درجهت امور لازم و ضروری گذاشته میشود و باایجاد یک اعتماد و رضایت شغلی درنتیجه بازدهی سازمان بالاتر رفته و خط تولید رونق بیشتری پیدا میکند. رفته رفته سوددهی بالاتر رفته و ایجاد یک توسعه پایدار و ماندگار اتفاق می افتاد. هیچ فرقی نمیکند سازمان چه نوع استانداردی رادرخواست داده است مهم این استکه وقتی سازمانی بدنبال پیاده سازی قوانین و استانداردهای جهانی میرود بزرگترین تعهدش راجامعه عمل میپوشاند و قانون مهم مشتری مداری رارعایت خواهد کرد.

گواهی ایزو توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران براحتی و بااعتبار بالا پیگیری و صادر خواهد شد. سرعت، دقت و مشتری مداری همیشه سرلوحه تمام کارهای مرکز خواهند بود. همانطورکه مرکز سیستم کاران مشاور و راهنمای اکثر سازمان ها و شرکتهای خواهان پیاده سازی استانداردها می‌باشد مرکز و پرسنل خود راهم ملزم به رعایت قوانین و استانداردهایی جهت پیشبرد اهداف متقاضیان کرده و توانسته محبوبیت و شهرت زیادی درزمینه اخذ و صدور گواهی ایزو انجام دهد.

 

گواهی ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید