گواهینامه ایزو از کجا بگیرم؟

گواهینامه ایزو ازکجا بگیرم؟

ISO چیست؟ IAF چیست؟ AB‌ چیست؟ CB چیست؟ استاندارد ISO چیست؟ گواهی ایزو چیست؟ مدرک ایزو ISO چیست؟ مدارک ایزو چیست؟ مدارک ISO چیست؟ گواهینامه ایزو چیست؟ ازکجا ایزو ISO بگیرم؟ گواهی نامه ISO ازکجا بگیرم؟

 

ISO چیست؟

ایزو ، ایرو ، IZO ، ISO کلمات پرکاربردی هستندکه متقاضیان ایزو ، درخواست کنندگان ایزو درفضای مجازی گوگل سرچ و جستجو می‌کنند و بدنبال سایتهای معتبر و قانونی جهت اخذ و دریافت انواع مدارک ایزو و گواهینامه‌ها و استانداردهای بین المللی هستند. ISO‌ یک کلمه لاتین یونانی بمعنای همسان سازی و یکسان سازی است. سازمان بین‌المللی استاندارد Internationals Organisation for Standardiztion بااهداف همسان سازی و یکسان سازی تمامی استانداردهای مختلف درجهان ایجاد شده و توسط نمایندگان سازمانهای استاندارد هرکشور برای کلیه مشاغل و حرفه‌ها قوانین و الزامات جهانی راوضع نموده است. البته هرساله برروی استانداردهای تدوین شده کار می‌کنند و باتوجه بنیاز افراد جامعه و تقاضای بازار قوانین و الزامات ایزو رابا ورژن جدیدتری تهیه و منتشر می‌کنند

 

ایزو چیست

مدرک ایزو ، گواهی ISO‌ ازکجا بخریم؟

واژه خریدن مدرک ایزو ، گواهی ایزو ، گواهینامه ایزو ، گواهی‌ نامه ISO زمانی معنا پیدا می‌کندکه شما ازیک مرکز تقلبی و جعلی و غیرقانونی مانند یک فروشگاه پول بدهید و مدرک ایزو رامانند کالا بگیرید. گواهینامه‌های ایزو فیک و تقلبی مدارکی فتوشاپ شده و پرینتی باظاهری فریبنده همراه بامهر برجسته هستند. مشتریان و متقاضیان اخذ انواع گواهینامه‌های ایزو باید حواسشان جمع باشدکه اگر بدنبال گواهی ایزو مدرک ایزو معتبر هستند باید گواهینامه‌های ایزو رابصورت رسمی و معتبر درخواست و دریافت کنند.

 

درخواست و دریافت گواهی نامه ایزو رسمی و معتبر

اعتبار و رسمیت یک گواهینامه ایزو معتبر و اصیل شجره نامه‌اش به مرکز ، نهاد ، انجمن IAF می‌رسد. IAF معتبرترین و بزرگترین نهاد درجهان می‌باشد. هرکشور یک نماینده رسمی بعنوان مرکز استاندارد و مرکز اعتبار دهنده به مراجع صدور گواهی ایزو داردکه عضو انجمن IAF می‌باشد. نام مراکز اعتبار دهنده درهر کشور اصطلاحاً AB نام دارد. مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو راهم اصطلاحا CB می‌نامند. بنابراین بایک حساب دو دو تا چهارتا متوجه می‌شوید گواهی نامه ایزو رسمی و معتبر زمانی صادر می‌شودکه CB یاهمان مرجع صدور گواهینامه ایزو تحت اعتبار یک AB یامرکز اعتبار دهنده عضو انجمن IAF باشد.

 

درخواست گواهی ایزو چه مدارکی نیاز دارد؟

درسازمانهای دولتی و غیردولتی و بین المللی هردرخواست رسمی نیازبه تکمیل فرم ثبت نام دارد. فرم ثبت نام، درخواست کتبی متقاضی و درخواست کننده یک مدرک و یک گواهی رااثبات می‌کند. کلیه مشخصات قرارداد درفرم نوشته می‌شود و به توافق طرفین می‌رسد. فرم ثبت نام جهت درخواست گواهینامه ایزو نیزبه همین شکل می‌باشد.‌ فرم ثبت نام ایزو قراردادی است بین متقاضی گواهینامه ایزو و مرکز مشاوره ایزو که مسئول کارهای تنظیم و ثبت و صدور گواهینامه ایزو ازطرف مراجع صادرکننده گواهی ایزو رابرعهده دارد بسته می‌شود. Application form یا فرم ثبت نام ISO شامل مشخصات مدیر عامل سازمان متقاضی مدرک ایزو و مشخصات حقوقی سازمان، مرکز یا مجموعه، کارخانه و کارگاه یا شرکت پیمانکاری می‌باشد. همچنین درقسمت دیگر فرم درخواست گواهی نامه ISO ، نام مرجع ثبت و صدور گواهی ایزو و نام نوع گواهی نامه ایزو و یکسری قوانین و دستورالعمل‌ها قید شده است. نمونه مستندات ایزو مدرکی دیگر جهت گرفتن گواهی ایزو باید تهیه شود.

 

تهیه نمونه مستندات ایزو ISO

ابتدا باید برای متقاضی ISO مشخص شود مستندات ایزو ISO چیست؟ مستندات ایزو درواقع همان قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده برای استاندارد‌های ایزو هستند. هنگامی که سازمان بین المللی استاندارد درمورد یک سیستم مدیریتی یا محصول یا خدمت یکسری قوانین و الزامات رابصورت یک استاندارد جهانی تهیه و تدوین می‌کند بعنوان مستندات آنها رامنتشر می‌کند. مستندات ایزو شامل دو بخش عمومی و تخصصی می‌شوند.‌ مستندات عمومی شامل استانداردهای ایزو ISO عمومی می‌شوند و مستندات تخصصی شامل استانداردهای ایزو ISO تخصصی می‌شوند.

 

مهم‌ترین و پرکاربردترین مستندات عمومی ایزو ISO

مهم‌ترین و محبوب‌ترین استانداردهای عمومی ایزو شامل استاندارد ISO 9001 ، ISO 14001 ، ISO 45001 و IMS می‌شوند. استاندارد ایزو ۹۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت و استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و IMS تحت عنوان گواهی سیستم مدیریت یکپارچه دارای مستندات یاهمان قوانین و دستورالعمل‌های عمومی می‌شوندکه قابلیت طراحی و اجرا درهر سازمان و مجموعه و ارگانی رادارند.

 

مستندات عمومی ایزو ISO

خطی مشی کیفیت، چارت سازمانی، نظامنامه کیفیت، برنامه‌ریزی ساختاری، فرم‌ها و دستورالعمل‌ها، نمونه روش‌های اجرایی مرتبط باسوابق مدیریت، نمونه روش اجرایی آموزش کارکنان، نمونه روش اجرایی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، نمونه روش اجرایی کنترل مستندات، نمونه روش اجرایی کنترل کیفیت، نمونه روش اجرایی حفاظت ازمحیط زیست و غیره ازجمله مستندات عمومی ازسه استاندارد عمومی و کاربردی می‌باشند.

 

مستندات IMS

IMS چیست؟ آیا یک استاندارد تدوین شده ازطرف سازمان بین المللی استاندارد است؟ IMS مخفف عبارت Integrated Manegment systems بمعنای سیستم مدیریت یکپارچه است. IMS جزء استانداردهای ایزو نیست و درواقع یک اصطلاح است. پس اینجا این سوال پیش می‌آیدکه اگر IMS جزء استانداردهای ایزو ISO نیست پس چرادررده استاندارد‌های ایزو بعنوان یک گواهی پرکاربرد و مهم، متقاضیان بسیار زیادی دارد؟ هنگامی که سازمانی بصورت همزمان سه گواهی ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ رااخذ نماید یک سیستم مدیریت یکپارچه رادر سطح مجموعه خود طراحی و اجرا نموده است و بهمین خاطر مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو مدرکی تحت عنوان گواهینامه IMS برای سازمان صادر می‌کند. مستندات IMS نیز تمام قوانین و الزامات مشترک سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می‌باشد.

 

مستندات ایزو

مستندات تخصصی ایزو‌

مستندات تخصصی ایزو بصورت خصوصی شامل حال یک نوع حرفه و کسب و کار می‌شوند و باید طبق دستورالعمل‌های ایزو و متن استانداردهای تخصصی ایزو با توجه بنوع فعالیت و حرفه‌ هرسازمانی تهیه و تنظیم شوند و درسطح سازمان مربوطه اجرا شوند.‌ مثلا گواهینامه ایزو 22000 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی شامل یکسری مستندات تخصصی مرتبط باصنایع مواد غذایی و تمام مشاغلی که درزنجیره تأمین مواد غذایی فعالیت می‌کنند می‌باشد.

 

مستندات عمومی و مستندات تخصصی ایزو راچگونه تهیه کنیم؟

تهیه نمونه مستندات ایزو چه برای استانداردهای عمومی ایزو ISO و چه برای استانداردهای تخصصی ایزو‌ ISO باید توسط افراد خبره و متخصص و کاربلد آماده شود. افراد تحصیلکرده درحوزه صنایع و مدیریت و آشنا بادستورالعمل‌های ایزو ISO باگذراندن دوره‌های آموزشی و کارورزی می‌توانند بعنوان یک کسب و کار جدید درحوزه مستند نویسی فعالیت کنند. امروزه اکثر سازمان‌ها و مشاغل بامشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و همیشه بدنبال راهی هستندتا هزینه‌ها راکاهش دهند. مرکز سیستم کاران بعنوان مرکزی متعهد و مشتری مدار درحوزه مشاوره و صدور انواع گواهینامه‌های ایزو و بااشراف کامل به موضوع شرایط اقتصادی اکثر سازمانها و‌ مجموعه‌های متقاضی ایزو کلیه مستندات ایزو رادرطی چندین سال تجربه و تحصیلات دانشگاهی بالا تنظیم و آماده نموده و درقالب فرمت WORD بصورت کاملا رایگان دراختیار تمامی متقاضیان انواع استانداردهای ایزو ، گواهینامه‌های ایزو قرار می‌دهد.

 

گواهینامه ایزو راکجا بگیرم؟

بعداز تهیه مدارک و اسناد لازم مرحله بعدی انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو می‌باشد. هرسازمان و مجموعه‌ای بامشخص نمودن تمام اهداف و برنامه‌هایش نوع مرجع صادر کننده ایزو رامشخص می‌نماید. کلیه متقاضیان بایدحواسشان جمع باشد مرحله انتخاب مرجع صدور گواهی ایزو بسیار مهم و حیاتی می‌باشد. قبل ازانتخاب مرکز ثبت و صدور گواهی ایزو و مرجع ثبت و صدور ایزو ISO باید ازانواع مراجع و‌ مراکز صدور ایزو آگاهی لازم پیدا کنید تابتوانید سطح نیاز اهداف و برنامه‌های سازمانی خود رامشخص نمایید.

 

هدف ازگرفتن مدرک ایزو ISO

هرسازمان و مجموعه‌ای می‌تواند هدف یا اهداف خاصی رادنبال نماید. صادرات و انجام کارهای بازرگانی، حضور درمناقصات، انجام بازاریابی وسیع‌تر و پردآمدتر، تبلیغات و برندسازی، حضور درلیست تأمین کنندگان مجاز کارفرمایان سازمان‌ها یاهمان وندورلیست Vendor List ، افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات جهت جلب رضایت مشتریان و مصرف کنندگان داخلی و غیره ازجمله اهداف مهم و اساسی جهت درخواست ایزو ، ISO ، IZO می‌باشند.

 

مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو

 

انتخاب مرجع صادر کننده گواهی ایزو ISO

مراجع صدور گواهینامه ایزو و مرکز ارائه کنندگان گواهی ایزو بصورت شرایط IAF و شرایط غیر IAF باتوجه به اهداف و برنامه‌های هرسازمان و‌ مجموعه‌ای انتخاب می‌شوند. برخی مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهی ایزو تحت اعتبار و اصالت نهاد IAF گواهی‌نامه‌ها و مدارک ایزو رابصورت کاملا رسمی و معتبر صادر می‌کنند. جهت انجام صادرات و‌ کارهای بازرگانی برای ثبت و صدور گواهی ایزو ازمراکز تحت اعتبار IAF استفاده می‌کنند. میزان اعتبار و ارزش مدارک بااعتبار IAF بین المللی و بالا می‌باشد.‌ میزان اعتبار و اصالت مدارک بدون اعتبار IAF داخلی و پایین می‌باشد.

 

تشخیص اعتبار و اصالت گواهی‌ نامه ایزو ISO

سازمانها و تمام مجموعه‌های متقاضی ایزو ، درخواست کننده‌ ISO می‌تواننداز چند راه اعتبار و اصالت مدارک و گواهی مورد نیازشان راانجام دهند. راه اول ازطریق مراجعه حضوری یا مراجعه به سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI مرکز اعتبار دهنده سازمان ملی استاندارد ایران لیست اسامی کامل مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو رادریافت کنند. راه دوم ازطریق استعلام و‌ ریجستری و وارد شدن درسایت نهاد IAF به آدرس www.iaf.nu می‌باشد. شما متقاضی محترم وقتی وارد سایت IAF می‌شوید درقسمت جستجو نام کشور و مرکز اعتباردهنده AB راسرچ کنید. بعداز مشاهده نام AB وارد لینک آن شوید و‌ باجستجوی مرجع صادر کننده معتبر و اصیل ایزو نام CB مورد نظر راپبدا ‌کنید. بامشاهده و یا عدم مشاهده نام CB اعتبار و اصالت گواهی ایزو راتشخیص می‌دهید. راه سوم برقراری ارتباط بامرکز مشاوره سیستم کاران می‌باشد.

مرکز مشاوره سیستم کاران بعنوان یک مرکز مشاوره مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران لیست کاملی ازمراجع بااعتبار IAF و مراجع بدون اعتبار IAF رادر اختیار دارد. مشاوران و کارشناسان مجرب شرکت سیستم کاران کلیه خدمات اخذ و صدور انواع گواهینامه‌های ایزو ISO و IMS راازصفر تا صد بهمراه مشاوره‌های رایگان چه درحوزه انتخاب مرجع صادر کننده ایزو ISO و چه درحوزه مشاوره و کارشناسی رایگان درطراحی و‌ پیاده سازی‌های استاندارد‌های ایزو و آموزش تشخیص و شناسایی اصالت و اعتبار گواهینامه ایزو توسط سایت IAF راانجام میدهند