گواهی ایزو – از کجا گواهی ایزو بگیرم؟

گواهی ایزو – از کجا گواهی ایزو بگیرم؟

گواهی نامه ایزو ارزان چیست؟ ارزان قیمت ترین گواهی نامه ایزو درکشور کدام است؟ لیست CB ها ، مراجع صدور گواهینامه ایزو ارزان درایران راچگونه تهیه کنم؟ مدارک مورد نیاز صدور گواهی ایزو چیست؟ مراحل دریافت گواهینامه ایزو در ایران چگونه است؟

 

گواهینامه ایزو چیست؟ گواهینامه ایزو ارزان چیست؟

افزایش سطح آگاهی افراد جامعه مبنی براستفاده ازاجناس ایرانی و پرهیز ازخرید اجناس یکبار مصرف چینی منجربه افزایش تقاضای خرید انواع لوازم، محصولات و اجناس ایرانی شده است. مردم کشور ایران مهربانترین مردمان دنیا هستندکه وقتی باوجود تحریم‌ها دیدند کمر کارگر ایرانی درحال شکسته شدن است بحمایت ازآنها برخواسته و باخرید محصولات ایرانی و استفاده ازخدمات داخلی حامی اقتصاد ملی و حقوق سازمان‌ها و شرکت‌های داخلی شدند.

بنابراین سازمانها و مجموعه‌های ایرانی بفکر افزایش سطح کیفیت محصولات و خدماتشان افتادند. یکی ازمهمترین عوامل مؤثر بررشد یک مجموعه و افزایش تولید اجناس و محصولات باکیفیت اخذ و دریافت انواع استانداردهای بین‌المللی ایزو ISO یا گواهینامه‌های ایزو ISO می‌باشد.‌ گواهینامه ایزو ، گواهی ایزو ، گواهی نامه ایزو چیست؟ مدرک و سندی دال بررعایت تمام اصول و قوانین تدوین شده توسط سازمان استاندارد جهانی یا سازمان ایزو است.

 

سازمان بین‌المللی استاندارد ، سازمان ایزو ، سازمان ISO چیست؟

سازمان بین‌المللی استاندارد یک سازمان غیردولتی اما معتبر درسطح جهانی استکه به تهیه و تدوین انواع استانداردهای جهانی درحوزه تمامی مشاغل و کسب و کارها می‌پردازد.نام این سازمان بسیار مهم و جهانی ISO بمعنای همسو سازی است و هدف اعضای سازمان ایزو نیز یکدست کردن تمام استانداردهای مجزا درهر کشور می‌باشد تادر تمام دنیا حقوق کلیه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به یک میزان رعایت شود. اکثر کشورهای دنیا عضو سازمان International Organisation for Standardiztion می‌باشندکه اصطلاحا ISO نامیده می‌شود.

 

گواهینامه ایزو ارزان چیست؟

شرایط اقتصادی نابسامان و بحران‌های مالی شدید درجامعه و‌ نداشتن بودجه کافی باعث شده تقاضای اکثر سازمانها و شرکت‌های ایرانی بسمت گرفتن گواهینامه ایزو ارزان باشد. ارزان یا گران تمام شدن انواع گواهینامه‌های ایزو بنوع مرجع ثبت و صدور گواهی ایزو بستگی دارد. مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو چند نوع هستند؟

مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو ISO تحت اعتبار انجمن اعتباردهندگان بین المللی ISO ( IAF )

مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو ISO بدون اعتبار انجمن اعتباردهندگان بین المللی ISO ( غیر IAF )

 

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو IAF و غیر IAF

ارزان یا گران بودن مدرک ایزو بسته بنوع مرجع صدور ایزو دارد. درابتدا شما متفاضی محترم باید باانواع اصطلاحات و مشخصات مراکز و شرکت‌های مرتبط باصدور ایزو آشنا شوید تابا توجه به اهدافتان بهترین انتخاب راداشته باشید و بهترین نتیجه مطلوب رابدست آورید.

IAF انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، AB نهادهای اعتبار دهنده و CB مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو ازجمله عبارات و اصطلاحات ایزو می‌باشند.

IAF

International Accreditation Forum بمعنای انجمن اعتباردهندگان بین المللی بعنوان بزرگترین نهاد رسمی و معتبر دردنیا فعالیت می‌کند و توسط سازمان ایزو جهت بررسی و نظارت برروی تمام نمایندگان کشورهای عضو سازمان ISO ایجاد شده است.

AB

Accerdiation Body بمعنای مرکز اعتبار دهنده می‌باشد. AB ها درواقع همان نمایندگان قانون گذار درهر کشور می‌باشندکه باعضویت درون انجمن IAF بصورت رسمی و معتبر فعالیت می‌کنند.

CB

Certification Body بمعنای مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو می‌باشد. CB ها عمل اصلی صدور گواهینامه ایزو راانجام می‌دهند. تعداد CB های زیادی درکشورهای مختلف فعالیت می‌کنند. حالا یکسری تحت اعتبار AB های رسمی عضو انجمن IAF فعالیت می‌کنند و یکسری تحت اعتبار AB هایی فعالیت می‌کنندکه عضو انجمن IAF نیستند. بنابراین بدین صورت می‌شودکه برخی CB ها راتحت اعتبار IAF و برخی CB ها رابدون اعتبار IAF می‌گویند.

گواهینامه‌هایی که توسط CB های بدون اعتبار IAF صادر می‌شوند گواهینامه‌های ایزو ارزان محسوب می‌شوند. سازمانها و شرکت‌هایی که مراجع CB غیر IAF راانتخاب می‌کنند ملزم به پیاده سازی واقعی استانداردهای ایزو نیستند و بالطبع مرحله ممیزی نیز برای این شرکتها حذف می‌شود و بدون هیچ گونه سخن گیری و ارزان گواهی نامه ایزو برایشان صادر می‌شود.

 

لیست شرکتهای صدور گواهینامه ایزو در ایران

شرکتها و‌ مراکز مشاوره و ثبت و صدور گواهینامه ایزو در ایران تعداشان بسیار زیاد است. امروز باافزایش درخواست گواهینامه‌های ایزو کسب و کار ثبت و صدور انواع گواهینامه‌های ایزو بسیار رونق گرفته است. البته تمام مراجع و شرکتهای صادر کننده بصورت رسمی و معتبر فعالیت نمی‌کنند و دراین میان افراد سودجو و کلاهبردار ازمتقاضیان گواهی ایزو سوءاستفاده و کلاهبرداری می‌کنند.

تنها مرکز اعتبار دهنده به مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو تحت اعتبار IAF درایران مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران NACI می‌باشد. شرکتهایی که تحت اعتبار NACI فعالیت می‌کنند گواهینامه‌های معتبر و اصیل راصادر می‌کنند. البته یکسری نمایندگی ازطرف مراکز اعتبار دهنده عضو انجمن IAF نیز هستندکه درایران فعالیت می‌کنند. لیست اسامی این نمایندگان و مراجع صدور گواهینامه ایزو معتبر IAF دار نیز درسایت رسمی مرکز ملی استاندارد ایران معرفی شده است.

برخی شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو درایران نیز هستندکه بدون اعتبار IAF گواهینامه ایزو صادر می‌کنند ولی این مراجع ثبت و صدور تحت اعتبار AB های غیر IAF هستند و درسطح داخلی ایران اعتبار داشته و کد رهگیری قابل پیگیری دارند. اما برخی شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو هستندبا القاب متنوعی همچون مراجع صدور گواهینامه ایزو خصوصی، مراجع صادر کننده ایزو تحت اعتبار ASCB ، مراجع ثبت و صدور ایزو تحت اعتبار کانادا ، انگلیس یا آلمان که همگی این مراجع فیک و تقلبی می‌باشند.

لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو درایران بااعتبار IAF بهمراه طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو و ممیزی باهزینه و مدت زمان طولانی‌تری انواع گواهینامه‌های ایزو راصادر می‌کنند. لیست شرکتهای ثبت و صدور گواهی ایزو درایران بدون اعتبار IAF بدون طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو و انجام ممیزی باارزانترین قیمت درمدت زمان کوتاهی انواع گواهی‌نامه‌های ایزو راصادر می‌کنند.

 

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن گواهی ایزو‌ در ایران چیست؟

اخذ و دریافت انواع گواهی‌نامه‌های ایزو نیازی به فراهم سازی مدارک خاص و پیچیده‌ای ندارد. متأسفانه درکشور ایران بخاطر کاغذ بازیها و پرونده سازیهای بسیار زیاد و خسته کننده ازجمله برای اخذ مدارکی همچون گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه پیمانکاری ) و گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی باعث شده سازمان‌ها و شرکت‌های خواهان انواع گواهی نامه‌های ایزو فکر کنند چون مدرک ایزو بین المللی است به مدارک و اسناد زیادی جهت اخذ نیاز دارد ولی اصلا اینطور نیست.

مدارک و اسناد لازم جهت ثبت و صدور گواهی ایزو یکی تکمیل فرم ثبت نام گواهی ایزو و دیگری تهیه نمونه مستندات گواهی نامه ایزو می‌‌باشد. مرکز سیستم کاران باچندین سال سابقه درخشان درحوزه صدور انواع گواهینامه‌های ملی و بین المللی ISO ، HSE و CE و IMS کلیه نمونه مستندات انواع گواهینامه‌های بین‌المللی راتهیه و تنظیم و آماده کرده است. کلیه سازمانها و شرکت‌های متقاضی گواهی ایزو ISO می‌توانند فایل WORD نمونه مستندات رااز مرکز سیستم کاران بصورت رایگان دریافت نمایند.

 

مراحل دریافت گواهینامه ایزو چگونه است؟

مراحل اخذ گواهی ایزو ، مراحل گرفتن گواهینامه ایزو، راه و روش دریافت گواهینامه ایزو، نحوه گرفتن گواهی نامه ایزو ISO ، راه اخذ و دریافت انواع گواهی ISO درتمام جهان یک روش و یکسری مراحل اصلی دارد. مراحل دریافت قانونی گواهینامه ایزو بطور کلی به شرح زیر می‌باشد:

انتخاب نوع مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ( اخذ و دریافت گواهی ایزو درجهان فقط توسط مراجع صادر کننده تحت اعتبار IAF انجام می‌شود).

انتخاب نوع گواهینامه ایزو ( گواهینامه‌های تدوین شده توسط سازمان بین المللی استاندارد درتمام حوزه‌های سیستم‌های مدیریتی و محصولات و خدمات می‌باشند ).

طراحی مستندات ، اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو ( باتهیه نمونه مستندات توسط یک کارشناس داخلی یا توسط کارشناس متخصص ازطرف شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو تمامی قوانین و الزامات پیاده و اجرا می‌شوند).

ممیزی ابتدایی و ممیزی نهایی ( ممیزی ابتدایی توسط کارشناس داخلی و ممیزی نهایی توسط کارشناس مرجع صدور گواهینامه ایزو انجام می‌شود).

ثبت و صدور گواهینامه ایزو ( باتأیید و رأی نهایی ممیز مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، گواهینامه ایزو ثبت میگردد و بدست سازمان متقاضی می‌رسد).

 

مراحل دریافت گواهینامه ایزو در ایران چگونه است؟

باتوجه باینکه درایران دو‌ نوع مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو IAF دار و غیر IAF داریم مراحل اخذ و دریافت انواع گواهی نامه ‌های ایزو و نحوه صدور گواهی ایزو IAF دریکسری گزینه‌ها باهم متفاوت می‌شوند. ولی ارتباط بامرکز مشاوره معتبر ایزو و تهیه نمونه مستندات بصورت مشترک درمراحل گرفتن انواع گواهی نامه ایزو انجام می‌شود.

اولین اقدام درگرفتن گواهی نامه ایزو این استکه مجموعه خواهان ایزو هدف و برنامه‌هایش رامشخص نماید. مهم‌ترین و بیشترین اهداف اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو صادرات، شرکت درمناقصات، تبلیغات و برندسازی و بازاریابی و جلب اعتماد و رضایت مشتریان می‌باشند‌.

سازمانها و شرکتهای متقاضی گواهینامه ایزو درایران جهت صادرات و طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو باید مراجع صدور گواهی نامه ایزو تحت اعتبار IAF راانتخاب نمایند و درمرحله بعد باتوجه به زمینه فعالیتی که دارند نوع گواهینامه ایزو و توسط کمک و راهنمای مشاور و کارشناس طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو راانجام دهند و باانجام مراحل ممیزی و گرفتن تأییدیه گواهینامه ایزو بااعتبار IAF رادریافت می‌نمایند.

سازمانها و شرکتهای متقاضی گواهینامه ایزو درایران جهت اهدافی همچون شرکت درمناقصات، تبلیغات و برندسازی و بازاریابی می‌توانند مراجع صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبار IAF راانتخاب کنند و باتوجه به زمینه فعالیتی که دارند نوع گواهینامه ایزو رامشخص کنند و باتهبه نمونه مستندات و انجام یک ممیزی داخلی توسط کارشناس داخلی بدون نیازبه پیاده سازی استانداردهای ایزو و حضور ممیز کارشناس مرجع براحتی گواهی نامه ایزو بدون اعتبار IAF رادریافت کنند.

 

فرم درخواست ایزو

مزایا و فواید مراجع صدور گواهینامه ایزو بااعتبار IAF و مراجع صدور بدون اعتبار IAF

مدت زمان اخذ و دریافت گواهینامه ایزو غیر IAF خیلی کمتر ازمدت زمان اخذ و دریافت گواهینامه ایزو IAF است. درظاهر امتیاز مدت زمان و هزینه کم شاید مدیر و مسئول هرسازمانی راخوشحال و راضی کند ولی دربلند مدت و باطن قضیه اخذ و دریافت گواهینامه ایزو IAF باهمان هزینه و مدت زمان زیاد صدور نتیجه بسیار مطلوبتری راایجاد خواهد کرد. بهبود مستمر، بهره وری بیشتر، اعتماد و رضایت مصرف کنندگان و نیروی انسانی و توسعه پایدار و افزایش سطح کیفیت و سودآوری بیشتر و دائم ازمزایا و فواید گرفتن گواهینامه ایزو معتبر و IAF می‌باشد.