ممیزی مراقبتی ، تمدیدسالیانه ایزو

ممیزی مراقبتی ، تمدیدسالیانه ایزو

ممیزی سالیانه مراقبتی و تمدید اعتبار سالیانه گواهینامه ایزو بحث همه ساله سازمانها و شرکتهای دارنده گواهی ISO و گواهی HSE هست در واقع ممیزی مراقبتی سالیانه ( همان بازرسی مراقبتی سالیانه ) جزء لا ینفک هرسازمان دارنده ایزو یا HSE میباشد. ممیزی مراقبتی ممیزی میباشدکه حداقل سالی یکبار بایستی انجام شود هدف ازاجرای ممیزی مراقبتی پایش سیستمهای مدیریتی پیاده شده درسطح سازمان میباشد بااجرای واقعی ممیزی مراقبتی میتوان میزان انحراف ازاجرای واقعی سیستم موجود رابررسی کرد وچنانچه نیازبه اقدامات اصلاحی جهت بهبود سیستم میباشد تعریف و اقدام کرد. ممیزی مراقبتی درطول یک دوره سه ساله اعتبار گواهی بایستی حداقل دوبار انجام شود ممیزی مراقبتی اگر منجربه عدم انطباقهای اساسی شودگاهی باعث ابطال اعتبار گواهی نامه ISO یا HSE میشود. بنابراین بایدبه موضوع ممیزی اهمیت ویژه ایی قائل شدو همواره سیستم موجود راطوری پویا و اثربخش کرد تادر مواقع اجرای ممیزی مراقبتی سالیانه دچار مشکل نشویم . البته خیلی ازشرکتها موضوع ممیزی مراقبتی سالیانه رافراموش میکنند و درزمان ابلاغ رسمی مرجع صادر کننده گواهی نامه ISO یا HSE غافلگیر میشوند و درلحظات آخر بدنبال پاس کردن ممیزی مراقبتی هستند. گاهی دارندگان گواهی نامه ایزو درفضاهای اینترنتی بدنبال افراد یاشرکتهایی هستند تاموضوع ممیزی مراقبتی و تمدید اعتبار گواهینامه ایزو یا HSE خود راحل نمایند. لذا باذکر اصطلاحات زیر جستجو میکنند.

نحوه ممیزی مراقبتی سالیانه

ممیزی مراقبتی سالیانه

مراکز ممیزی مراقبتی

چگونه گواهی ، ایزو خود را تمدید کنیم ؟

چگونه گواهینامه ISO خود را تمدید کنیم؟

چگونه مدرک HSE خود را تمدید کنیم ؟

نحوه تمدید اعتبار سالیانه ایزو

نحوه تمدید اعتبار مدرک ایزو

نحوه تمدید اعتبار مدرک ISO

نحوه تمدید سالیانه ISO
مراحل تمدید اعتبار سالیانه ISO
مراحل انجام ممیزی مراقبتی سالیانه
ممیزی مراقبتی و لزوم انجام ممیزی مراقبتی
گاهی اوقات هزینه ممیزی مراقبتی آنقدر زیاد میباشدکه شرکت متقاضی ازاجرای ممیزی مراقبتی سالیانه پشیمان شده و ازنو یک گواهینامه ایزو یا hse دیگری ازیک مرجع صادر کننده ایزو دیگرمیگیرد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با دهها سال تجربه و تخصص در خصوص انجام امور ممیزیهای مراقبتی ، آمادگی دارد تا متقاضیان محترم را در مورد کسب اطلاعات حقوقی و فنی ممیزی مراقبتی سالیانه راهنمایی نماید.
با ما درارتباط باشید...