دستورالعمل حفاظت از سایت

 

 دستورالعمل حفاظت از سایت

 دستورالعمل حفاظت از سایت باهدف تشریح نحوه کنترل ورود وخروج افراد به‌منظور دستیابی به‌اطلاعات نفر روز ورود وخروج ، حفظ ایمنی وسلامت مراجعه کنندگان درهنگام حضور درپروژه‌ها ، کنترل ورود وخروج کالا به‌منظور پاسبانی ازاموال شرکت وهمچنین وظایف عمومی‌نگهبانی تدوین می‌شود .این روش درکلیه پروژه‌ها واملاک شرکت کاربرد دارد .

در دستورالعمل حفاظت از سایت وظایف نگهبانی درچند دسته کلی زیر طبقه بندی می‌شود

 

کنترل ورود وخروج پرسنل

-کنترل ورود وخروج پرسنل ازطریق دستگاه حضور وغیاب که درواحد نگهبانی نصب شده است صورت می‌گیرد درصورت عدم وجود دستگاه ، به‌جهت کنترل کامل ورود وخروج افراد ازپروژه، نگهبانان ساعات ورود وخروج وحضور وغیاب افراد رادرفرم کنترل ورود وخروج افراد باکد F-226 ثبت نموده وبه‌امضاء پرسنل می‌رسانند .

- درپایان روز نگهبان لیست مراجعه کنندگان رابررسی کرده وکلیه افرادی که خروج آنها ثبت نشده است رابه‌اطلاع سرپرست حراست میرساند .

- نگهبانی ازکسانی که قصد خروج ازشرکت درساعت اداری رادارند ، برگه مرخصی ساعتی که به‌تایید مدیر مربوطه رسیده باشد رادریافت وساعت خروج وبازگشت مجدد وی رادرفرم کنترل ورود خروج افراد باکد  F-226ثبت مینماید .

- تمامی‌برگه‌های مرخصی ساعتی به‌صورت هفتگی ازطرف واحد نگهبانی پروژه به‌واحد اداری دفتر مرکزی تحویل داده میشود .
- برگه‌های مرخصی روزانه نیز قبل ازرفتن به‌مرخصی تحویل نگهبانی شده تاازطریق ایشان به‌دفتر مرکزی ارسال گردد.
کنترل ورود وخروج مهمانان
- واحد‌های نگهبانی مستقر دردربهای ورودی مشخصات کلیه میهمانان وبازدید کنندگان که وارد کارگاه می‌گردند رامطابق با فرم کنترل ورود وخروج افراد باکد F-226 ثبت می‌نمایند ولوازم حفاظت فردی لازم راازجمله کلاه دراختیار ایشان قرارمیدهد .
- درمورد کسانی که برای اولین بار وارد پروژه می‌شوند کارت شناسایی معتبرازایشان اخذ شده وبه‌آنها کارت تردد موقت مخصوص مهمانان داده میشود ومشخصات آنها نیز درفرم کنترل ورود وخروج افراد باکدF-226ثبت میشود ودرهنگام خروج نیز این کارت ازآنها بازپس گرفته شده وکارت شناسایی ایشان عودت داده میشود .

- نگهبان دراین مورد موظف است شماره "کارت تردد موقت مهمان" راعلاوه براینکه درفرم کنترل ورود وخروج ثبت می‌نماید برروی یک برچسب نیز نوشته وآن رابرروی کارت شناسایی فرد نیز الصاق نماید تاپس ازبازپس گیری کارت موقت ، عودت دادن کارت شناسایی به‌راحتی صورت گیرد .

- نگهبانان پس ازهماهنگی باملاقات شونده اجازه ورود به‌کارگاه رابرای مهمانان صادرمیکنند .

حداقل وسیله حفاظت فردی کلاه ایمنی می‌باشد که بایست دراختیار مهمانان قرار گیرد .

-اگر مهمانان

- پس ازخارج شدن مراجعه کننده ازدفتر مربوطه ، ملاقات شونده باواحد نگهبانی تماس حاصل کرده وخروج ایشان رابه‌اطلاع نگهبانی میرساند .

- همچنین اگر مراجعه کنندگان قصد مراجعه وبازدید ازکارگاه راداشته باشند، ملاقات شونده باواحد HSEجهت انجام هماهنگی‌های لازم برای همراهی بامهمانان ودراختیار قرار دادن لوازم حفاظت فردی تماس حاصل می‌نماید.

ازابتدای ورود قصد بازدید ازکارگاه راداشته باشند ، نگهبان ، هماهنگی‌های لازم راباواحد HSE جهت همراهی بامهمانان به‌انجام میرساند وازلوازم حفاظت فردی موجود درنگهبانی جهت حفظ ایمنی مهمانان استفاده می‌نماید .

نکته مهم برای کنترل ورود وخروج پرسنل غیر شاغل درپروژه پرسنل دفتر مرکزی نیازی به‌اخذ کارت شناسایی وکارت تردد موقت نمی‌باشد بلکه تنها درج نام ونام خانوادگی وساعت ورود وخروج آنها درفرم کنترل ورود وخروج افراد باکد F-226قسمت پرسنل ودراختیار قراردادن کلاه ایمنی به‌ایشان لازم وضروری می‌باشد .

 

کنترل ورود وخروج کالا

-نگهبانان برروی ورود وخروج کالا نیز نظارت دارند وآن راثبت وضبط می‌نمایند . هرگونه ورود وخروج کالا که ازبابت خرید ازتأمین کننده بوده یا انتقال انبار به‌انبار باشد ، درفرم کنترل ورود وخروج روزانه کالا باکد F-227 ثبت وضبط می‌شوند .

- اگر اجناس رسیده به‌پروژه ازبابت خرید ودریافت ازتأمین کننده باشد ، شماره بارنامه آن واگر ازبابت انتقال بین انبار باشد بایست شماره بارنامه داخلی آن درفرم کنترل ورود وخروج روزانه کالا باکد F-227ثبت می‌شود .

هر زمانی که کالایی برای پروژه ارسال شود نگهبان باانبار دار تماس گرفته وایشان راازورود اجناس مطلع می‌سازد . کنترل تعدادی ورسید کردن اجناس تنها توسط انبار دار صورت می‌گیرد . اما درهنگام شب یا عدم حضور انبار دار به‌هر دلیلی ، این کار توسط نگهبان ومطابق بافرم رسید موقتباکد F-228صورت می‌گیرد . دراین صورت اجناس درمکانی به‌نام باراندازنگاهداشته می‌شوند تادراولین فرصت توسط انبار دار رسید قطعی شوند .

-اجازه خروج اموال تنها بادریافت یک نسخه ازبارنامه داخلی باکد F-102صورت می‌گیرد .

-انباردار بعد ازصدور بارنامه داخلی باکد F-102 یک نسخه برای نگهبان پروژه جهت صدور اجازه خروج کالا ازپروژه ویک نسخه برای انبار مقصد فکس می‌نماید .

-نگهبان نسخه اصلی که برای انبار مقصد است ودراختیار فرد انتقال دهنده قرار گرفته است رابانسخه ای که ازسوی انبار دار برای نگهبانی فکس شده است راتطبیق داده ودرصورت انطباق این دواجازه خروج کالاها راصادرمی‌نماید .

 

کنترل ورود وخروج خودرو

-حداکثر سرعت مجازخودرودرکارگاه‌ها 30 کیلومتر برساعت می‌باشد . برای آگاهی یافتن افراد دراین مورد نیز تابلوهای حداکثر مجازسرعت نصب شده است .

-کلیه وسایل نقلیه متفرقه برای ورود به‌درون کارگاه باید دارای کارت تردد خودروباشند .

-درمواقع اضطراری یا وقوع حوادث ، تردد وسایل نقلیه امدادی دراولویت می‌باشد .

 

کنترل ورود وخروج خودروهای اداری

به‌جهت کنترل کامل ورود وخروج وسایل نقلیه اداری ازپروژه، نگهبانان ساعات ورود وخروج وسایل نقلیه رادرفرم کنترل ورود وخروج وسایل نقلیه باکد F-229 ثبت می‌نمایند.

 

کنترل ورود وخروج خودروهای متفرقه

- واحد‌های نگهبانی مستقر دردربهای ورودی مشخصات کلیه وسایل نقلیه متفرقه که وارد کارگاه می‌گردند رانیز مطابق بافرم کنترل ورود وخروج وسایل نقلیه باکد F-229 ثبت وپس ازاخذ کارت ماشین ازایشان به‌آنها "کارت تردد وسلیه نقلیه" داده ودرهنگام خروج نیز این کارت راازآنها بازپس گرفته وکارت ماشین راتحویل ایشان می‌نماید. درصورت به‌همراه نداشتن کارت ماشین گرفتن کارت شناسایی فرد لازم الاجرامی‌باشد .

- نگهبان دراین مورد شماره کارت تردد وسیله نقلیه راعلاوه براینکه درفرم کنترل ورود وخروج وسایل نقلیه ثبت می‌نماید برروی یک برچسب نیز نوشته وآن رابرروی کارت ماشین الصاق نمده تاپس ازبازپس گیری کارت تردد ، عودت دادن کارت ماشین به‌راحتی صورت گیرد .

           

وظایف عمومی‌نگهبانی

گشت زنی درمحدوده داخل پروژه‌ها واملاک وهمین طور خارج ازپروژه تاشعاع یک متری به‌جهت کنترل مسائل امنیتی وحفاظتی (گشت زنی نبایست درساعات مشخص صورت نمی‌گیرد .

کنترل خاموش بودن وسایل گرمایشی وسرمایشی ، خاموش بودن چراغها ، بسته بودن تمامی‌درب‌ها وپنجره‌ها

قفل کردن تمامی‌درب‌های ورودی وبستن پنجره‌ها قبل ازگشت زنی خارج ازپروژه

کنترل وسایل نقیله به‌هنگام ورود وخروج وثبت وضبط آنها درفرم کنترل ورود وخروج وسایل نقیله با کد F-229

کنترل هر روزه درب‌های ورودی وخروجی واطمینان یافتن ازصحت وایمنی آنها

پاسخگویی به‌تلفن‌ها به‌عنوان اولین فرد پاسخگووراهنمایی افراد وایجاد ارتباط بین واحدها

چک کردن تمامی‌درب‌ها وپنجره‌ها واطمینان ازقفل بودن آنها قبل ازتحویل گرفتن پست (نگهبانان بایستی تعویض پست خود راطی یک پیامک به‌اطلاع سرپرست حراست برسانند .

آب پاشی راههای دسترسی حداقل یکبار درروز به‌جهت جلوگیری ازآلودگی هوا

درصورت مشاهده اشکالات فنی درهر گوشه ازساختمان ، نگهبان بایست این موضوع راسریعاً به‌اطلاع مدیریت اجرایی ساختمان وسرپرست حراست برساند .

درخارج ازساعات کاری وساعات شب حضور هر فرد دیگری غیر ازنگهبان درساختمان غیر مجازمی‌باشد.

نگهبان کلیه قبوض مربوط به‌پروژه / ملک راازطریق پیک شرکت برای دفتر مرکزی ارسال می‌نماید .

نگهبان مشکلات احتمالی درخصوص انشعابات آب وبرق و... راباسرپرست حراست درمیان می‌گذارد .

درصورت بروز حوادث جانی برای افراد، نگهبان سریعا مراتب رابه‌اطلاع واحد HSE رسانده ودرصورت نیازبااورژانس تماس حاصل می‌نماید.

درصورت بروز آتش سوزی نگهبان ابتدا باآتش نشانی تماس گرفته وسپس سریعا این موضوع رابه‌اطلاع واحد HSEوسرپرست حراست می‌رساند.

 

وظایف پرسنل درخصوص نگهبانی

-کلیه پرسنل ومهمانان به‌هیچ وجه نباید ازغیر ازدرب‌های پروژه وارد یا خارجکارگاه شوند، درصورت مشاهده موارد این چنینی برخورد قاطع صورت خواهد گرفت .

 -کلیه پرسنل موظفند هر گونه اقدام خرابکارانه رابه‌اطلاع واحد نگهبانی برسانند . نگهبانان نیز موظفند این موضوع رابه‌اطلاع سرپرست حراست برسانند.

-داشتن لوازم حفاظت فردی برای شاغلین وغیر شاغلین درمحدوده‌های عملیاتی الزامیست .

شرایط لازم برای نگهبانی صحیح

- محدوده ومحوطه سایت حصار کشی ومحصور شده است .

- نور پردازی مناسب درکارگاه به‌جهت جلوگیری ازسرقت‌های شبانه وهمچنین افزایش ایمنی وسلامت کارگران به‌اجرادرآمده است .

- واحد حراست باهمکاری واحد HSEراهها ومحوطه‌های قابل تردد وغیر قابل تردد رامحصور ومشخص کرده وتابلوهای راهنما وتابلوهای رعایت مسائل HSEرانصب نموده است .

- نگهبانان دوره کمک‌های اولیه ودوره اطفاء حریق راگذرانده اند .

اقلام لازم برای واحد نگهبانی

چراغ قوه

کپسول آتش نشانی

جعبه‌کمک‌های اولیه

راه بند دوکی شکل

کلاه ایمنی

تابلوی دستی ایست

وسایل ارتباطی مانند تلفن ، بی سیم وفکس

برای دریافت نمونه دستورالعمل حفاظت از سایت و سایر روش های اجرایی و دستورالعمل ها به کانال تلگرامی این شرکت به کانال تلگرامی  این شرکت مراجعه بفرمایید