ISO-CERTIFICATED

ایزو ، گواهینامه ایزو چیست؟ ازدید عموم افراد

ایزو ، گواهینامه ایزو بنظر من و زبان شیواتر، یک استاندارد جهانیست.چون بنده یک شخص عادی هستم و ازانواع گواهی ایزو اطلاعاتی ندارم فکر میکنم مقر ایزو ژنوباشد. درحد تبلیغات درتلویزیون و سایر رسانه هافقط اطلاعات دارم. تصور میکنم ایزو مورد نیاز تمام شرکتهای تولید کننده و نشانگر بالابودن کیفیت خدمات وکالاهای تولیدیست. داشتن کواهی نامه ایزو باعث اطمینان خاطر مشتری میشود. کیفیت کالا و خدمات شامل اندازه و شکل و میزان کارآمدی و دوام کالا و خدمات هست.

گواهینامه ISO ، فی الواقع استاندارد یک کالا وخدمات مورد استفاده آنرا بنابر استاندارد جهانی تعیین و تایید و مدیریت میکند. شرکتهای مختلف نیازدارند جهت گرفتن گواهینامه ایزو ، تحقیق و تفحص کامل بعمل بیاورند و بمراکز مشاوره ایزو مراجعه کنند و اطلاعات لازم و مشاوره بگیرند.

گواهینامه ایزو ازالزامات شرکتها میباشد، تامیزان ریسک و خطرات جانبی کاهش یابد.

گواهینامه ایزو زمینه ایمنی کارگران و کارفرما و مشتری و استفاده کننده و همه عوامل درگیررا کالای مربوطه فراهم میکند.

ایزو انواع مختلفی دارد و هر شرکت بنابر محصول خاص تولیدی اش ایزو خاصی دارد.بعنوان مثال: ایزو 13485 مخصوص شرکتهای فعال درحوزه تجهیزات و محصولات پزشکی درجهت افزایش کیفیت محصولات پزشکی هست.

انواع مختلف دیگر ایزو : ایزو9000 ، ایزو9001 ، ایزو 10001 ، ایزو 22000 و ....

بعنوان یک شهروند عادی اطلاع ندارم هرکدام زمینه فعالیتشان چیست.

تمام کالاها خاص مواد غذایی، محصولات برقی، خودرو، محصولات پزشکی و همچنین مواد اولیه تولید هر شرکت نیازبه گواهی خاص و مربوط حیطه کاری خودش رادارد

ایزو فعالیت اصلیش مدیریت کیفیت کالا و خدماتست.

گواهی نامه ایزوبایداز شرکتهای معتبر دریافت شود. شرکت مربوطه حتما دقت نظر داشته باشد، شرکتی معتبر انتخاب کند زیرا درکشورما ایران متاسفانه شرکتهایی هستند، ایزوی تقلبی صادر میکنند و عملا ایزویشان فاقد اعتبارست. پس باید سایتهای مختلف رابازدید کرد و تحقیق کامل بعمل آورد و شرکتی مناسب و معتبر انتخاب شود.

ایزو فعالیتش مدیریت کیفیت کالا و خدمات و هدفش ایمنی کارگران و کارفرمایان و رضایت مشتریان میباشد.

هر شرکت درجهت اعتبار و ثبت جهانی شدن نیاز دارد گواهینامه ایزو دریافت کند

مراحل گرفتن گواهینامه ISO

درخواست گواهینامه ایزو

تکمیل مدارک درخواست شده مورد نیاز

دریافت فرم گواهینامه ایزو

پر کردن فرم گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو واژه ایست غریب. چون اغلب منابع موجود، کتابها، کتابچه، مقالات و سایتها ترجمه شده مقالات و کتابهاست بهمین دلیل غالبا قابل درک نیستند.

امیدوارم درباره ایزو بزودی منابعی بزبان شیوا و روان فارسی تنظیم شود تاهر شهروند عادی بتواند اطلاعات لازم درباره مدرک ایزو و انواع مختلفش بادرک درستی کسب کند.

گزارش مربوطه ازدید یک آدم عادی( البته دارای مدرک غیر مرتبط) درباره ایزو بود

تهیه کننده : خانم لیلی محمدی.

ایزو ، گواهینامه ایزو چیست؟ ازدید عموم افراد