شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو فوری و ارزان

شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو ارزان و فوری

گواهینامه ایزو ارزان و فوری مورد درخواست بسیاری ازشرکتهای متقاضی میباشدکه بامقاصد مختلف همچون مناقصات ، تبلیغات ، صادرات و برند سازی قصد دریافت گواهینامه دارنداما درحوزه صادرات گواهینامه ایزو فوری و ارزان عملا معنا ندارد زیراکه درحوزه صادرات ازطیف گواهینامه IAF بایستی استفاده کردو صدوراین نوع گواهینامه قطعا زمان و هزینه میبردو فوری و ارزان بدست نمیایداما درحوزه گواهینامه غیر IAF اینگونه گواهینامه معنا پیدا کرده و صادر میشودزیرا قواعد و قوانین خاصی نداردو براحتی بدست میایداین مدل گواهینامه بدلیل اینکه نیازبه پیاده سازی ندارد و هزینه وهمچنین زمان پیاده سازی بیشترین هزینه و زمان درحوزه گرفتن گواهینامه راداردو پروسه زمانبر و هزینه بری میباشد بیشتر مورد استفاده شرکتهای ایرانی میباشد.

حالا سوال پیش آمده اینست IAF و غیر IAF چیست؟ مراجع صادر کننده رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB فعالیت میکنندکه خودشان تحت اعتبار یک نهاد بین المللی اعتبار دهندگان یعنی IAF اعتبار دهی میشوندو همانطورکه ازنامش پیداست گواهینامه اینچنینی دارای اعتبار بین المللی میباشدو قطعا قوانین و قواعد خاصی جهت دریافت داردو بهمین جهت هزینه و زمان نیاز داردتا صادر گرددو مراحل لازم طی بشود. ازمرحله پیاده سازی و ممیزی تازمان صدور تماما زمان میبردو هزینه نیزدارد. پیاده سازی هزینه دارد زیراکه شرایط لازم بایستی جهت سازمان مهیا باشدتا بتواند پیاده سازی کند. پیاده سازی بایستی طبق مستندات انجام شودو الزامات لازم جهت پیاده سازی مهیا گردد. پیاده سازی باحضور مشاور درمجموعه متقاضی انجام میگیردکه طی چندین مرحله انجام میشودو درتمام مراحل مشاور آموزشهای لازم و اقدامات لازم راانجام میدهدو باتوجه بدینکه مشاوره درچه سطح آگاهی و تجربه باشد هزینه های مشاوره مشخص میشودو بعداز مرحله پیاده سازی نوبت ممیزی میشودکه ممیز جهت شرکت متقاضی اعزام میشودو طی چندین مرحله ممیزی اجازه ثبت و صدور گواهینامه رامیدهد. ممیزین مراجع تحت اعتبار IAF سختگیرانه تر عمل میکنندو تازمان رفع عدم انطباقها ممیز بارها ممکنست برودبه مجموعه متقاضی تاضمن راهنمایی سازمان دررفع عدم انطباقها ببینداین عدم انطباقها برطرف شده ویا هنوز عدم انطباقها وجود دارد یاخیر؟ وزمانیکه سازمان عدم انطباقها رارفع کرد اجازه میدهد گواهینامه صادر شود. بهمین دلایل ایرانیها اقدام کردندبه ساخت مراجع ایرانی غیر IAF یعنی CB همان مراجع صادر کننده، ایرانی بوده و تحت اعتبار AB اعتبار دهنده CB ایرانی فعالیت میکنندو تحت اعتبار هیچ نهاد بین المللی نیستندو کاملا توسط ایران و جهت استفاده داخلی کاربرد دارد. مشخصااین تیپ گواهینامه غیر IAF دارای قانونی نیست وباسهولت بدست میایدو البته کار شرکتهای متقاضی راراه میاندازد فقط بابت صادرات نمیتوان ازآن استفاده کردو گاها مناقصات چنانچه کارفرمای مناقصه گزار سختگیرانه بابت IAF بودن گواهینامه تصمیم بگیرندکه بندرت پیش میایدو جهت تبلیغات و رقابت بارقبا داشتن گواهینامه غیر IAF کفایت میکندو البته دارای اعتبار نیزهستندو میتوان ازطریق سایت AB آنهارا رجیستری کردو دراین تیپ پیاده سازی بااختیار شرکت متقاضی صورت میپذیرد و اصراری برروی پیاده سازی نیست و ممیز نیزطی یکی دو مرحله ممیزی صوری اجازه صدور گواهینامه رامیدهد. نیازبه مشاور نیست وحتی اغلب ممیزی نیزصورت نمیگیردو هزینه ها حداقل میشودو اینجا گواهینامه ایزو ارزان معنا پیدا میکند.

گواهینامه ایزو ارزان و فوری مورد درخواست اغلب متقاضیان میباشد زیراکه بدلیل اوضاع اقتصادی ، تحریمها و عدم توانایی مالی و اوضاع سیاسی و غیره وغیره و نداشتن صادرات ودر نهایت کار راه انداز بودن گواهینامه غیر IAF ، متقاضی گواهینامه غیر IAF درایران بسیار بیشتراز مراجع IAF هستند. بیشتراز 500 مرجع درون ایران هستندکه گواهینامه غیر IAF صادر میکنندو برتعدادشان هرروز اضافه میشودو البته یک مشکل بزرگ دراین میان پیش میایدکه افراد شیاد باراه اندازی شرکت اقدام میکنندبه صادر کردن والبته بهترست بگوییم ساختن گواهینامه تقلبی و فتوشاپی وچنان ماهرانه اینکار رامیکندکه شرکت متقاضی متوجه تقلبی بودنش نمیشود ودر موارد خاص مانند شکایت مشتری و رسیدگی شکایت مشتری ویا جهت شرکت در مناقصه متوجه تقلبی بودنش میشوندو گول گواهینامه ارزان رامیخورندو بهمین جهت متوجه تقلبی بودنش نمیشوندو نهادی نیست نظارت کندو بهمین دلیل اینگونه افراد براحتی کار میکنند بهمین جهت سازمانهای متقاضی بایستی باآگاهی کامل و کسب اطلاعات جهت انتخاب مرجع اقدام کنند.

گواهینامه ایزو فوری و ارزان رابسیاری شرکتهای متقاضی درخواست میکنندو اغلب جهت کسب اطلاعات مجبورند ازطریق فضاهای مجازی و علی الخصوص گوگل جستجو میکنندو بامراکز مشاوره برمیخورندکه یکی ازاین مراکز مشاوره معتبرو باتجربه گروه مشاورین سپاهان HSE میباشدکه باحضور مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهدو شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم راکسب نمایید.