ایزو از کجا بگیریم؟

ایزو از کجا بگیریم؟

ایزو از کجا بگیریم؟ سوال اغلب متقاضیان دریافت ایزو میباشدکه میخواهند گواهی نامه ISO بگیرند. بدلیل ناشناخته بودن و تخصصی بودن مقوله فوق، زمانیکه سازمانها جهت مناقصه شرکت میکنند و ازآنها درخواست ایزو میشود وآنها نیزاطلاع چندانی ندارند و نمیدانند اصلا ایزو چیست؟ جهت دریافتش چه کارهایی باید بکنند و چگونه اقدام کنند؟ دراین مقاله بدین ابهامات پاسخ خواهیم داد. بانشان دادن اینکه محصول ویا خدمات شما انتظارات مشتریان شمارا برآورده می کند ، صدور گواهینامه میتواند یک ابزار مفیدبرای افزایش اعتبار باشدبرای برخی ازصنایع ، صدور گواهینامه یک الزام قانونی یا قراردادیست. مراجع صادر کننده استانداردهای بین المللی مانند ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 ، ایزو 10001 ، ایزو 10002 ، ایزو 10004 ، ایزو 22000 ، ایزو 27001 ، ایزو 28001 ، ایزو 29001، ایزو 16949 و انواع ایزو دیگر، راصادر میکنند. یکسری مراجع تنها مشاور هستند واما صدور گواهینامه توسط نهادهای صدور گواهینامه خارجی انجام میشود، بنابراین یک شرکت یاسازمان تنها میتواند توسطمراجع صادر کننده ایزومجوز اخذ بگیرند. جهت دریافت گواهینامه ایزو مطمئن شوید و بررسی کنید مرجع صادر کننده دارای اعتبار میباشد و یاخیر. اعتباربخشی اجباری نیست و عدم اعتباربخشی لزوماً بمعنای معتبر بودن نیست ، بلکه تأیید مستقل ازاین صلاحیت راارائه میدهدبرای یافتن یک نهاد صدور گواهینامه معتبر ، با نهاد ملی اعتبار سنجی درکشور خود تماس بگیرید یابه انجمن بین المللی اعتبار سنجی مراجعه کنید.

دریافت ایزو مراحلی داردکه شامل چندین مرحله میشود: اولین مرحله انتخاب مرجع صادر کننده هست واینجااین سوال پیش میایدکه ایزو ازکجا بگیریم؟ مراجع صادر کننده ایزو دو دسته میشوند یاآنکه IAF هستند ویا غیر IAF . مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت و اعتبار دهی میشوند و درنهایت درراسشان IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان قرار دارد. یکسری مراجع نیزهستند غیر IAF هستندو AB وهمچنین CB ساختگی ایرانیها هستند و حدود 500 الی 600 هستندکه غیر IAF هستند واین مراجع باهم رقابت میکنند و بهمین دلیل هزینه هایشان و درجه اعتبارشان بایکدیگر فرق دارد. جهت انتخاب مرجع بایستی مدیران بدانندکه ازنوع IAF میخواهند گواهی ایزو بگیرند ویا غیر IAF . مثلا جهت صادرات بایستی ازنوع IAF دریافت کنند وجهت مناقصات بنابر نظر کارفرمای مناقصه گزار تعیین میشودچه نوع گواهینامه ای میخواهنداما درباقی مقاصد همچون تبلیغات ، رقابت ، برند سازی و بهره وری فرقی ندارد و اغلب سازمانها ازنوع غیر IAF میگیرند. شرکتها میتوانند بعدا گواهینامه غیر IAF خودرا روی IAF سوییچ کنند.

ایزو از کجا بگیریم؟ شرکتهابه دنبال مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو درون گوگل جستجو میکند و اغلب بدنبال مراجعی میگرددکه خودشان مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو ارزان وفوری باشد وکلا مراجع صادر کننده ایزو رابشناسند یکی ازاین سازمانها مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان و باحضور مشاورین باتجربه دراختیار متقاضیان قرار میدهد. متقاضیان عزیز تنها بایک تماس میتوانند اطلاعات کافی رادر خصوص مراجع صادر کننده ایزو دریافت کنند البته معتبرهم هستندزیرا ممکنست سازمانهابه دنبال اخذ گواهینامه ایزو دردام شرکتهایی میوفتندکه گواهینامه ایزو تقلبی صادر میکند و زمانیکه جهت هر کاری اقدام میکنند مثلا جهت صادرات تازه متوجه میشوندکه گواهینامه آنها فاقد اعتبار میباشد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رامیشناسند و آمادگی اطلاع رسانی بشما متقاضیان عزیز میباشدتا دردام آندسته افرادکه گواهینامه ایزو تقلبی رابه جای گواهی نامه اصلی شرکت‌ها ارائه میکند. مرکز ما ضمن شناسایی مراکز ثبت و صدور گواهینامه بشما تمامی اطلاعات درحوزه اخذ گواهی نامه ایزو و اینکه ازکجا ایزو بگیرید رابه شما میدهد. تنهابا یک تماس بامرکز ما تمامی اطلاعات لازم راکسب کنید.