شرکتهای صادر کننده ایزو در ایران

شرکتهای صادر کننده ایزو در ایران

شرکتهای صادر کننده ایزو در ایران مارا درابتدا بااین قضیه مواجه میکندکه کدام شرکتها گواهینامه ایزو صادر میکنند و جهت دریافت گواهینامه ایزو بایستی ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. اغلب سازمانها هنگامیکه میخواهند جهت مناقصه اقدام کنندبا اصطلاح ایزو مواجه میشوند و اغلب درباره گواهینامه ایزو اطلاعی ندارندچه برسد بدینکه ازکجا ایزو بگیرند وشناخت شرکتهای صادر کننده ایزو . درابتدا بایستی شرکتها کسب اطلاعات درباره کواهی ایزو بدست بیاورند. گواهینامه ایزو درحقیقت تدوین استانداردهایی میباشدکه متناسب حوزه فعالیت شرکت و حیطه کاری طراحی میگرددکه البته یکسری ازاین استانداردها متناسب تمام شرکتها فرای فعالیت و فرآیندشان تدوین میگردد. گواهینامه هایی همچون ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و IMS سیستم مدیریت یکپارچه مناسب تمامی شرکتها فرای نوع و گستردگیشان میباشد.

ایزو تدوین سیستمهای مدیریتی متناسب بافعالیتهای سازمان میباشد. بعنوان مثال درحیطه صنایع و تجهیزات پزشکی استاندارد ایزو 13485 ، در حوزه تجهیزات و صنایع خودروسازی استاندارد ایزو 16949 ، درزمینه امنیت اطلاعات استاندارد ایزو 27001 ، درباره مدیریت انرژی استاندارد ایزو 50001 ، درمورد آموزش مدیریت آموزشاستاندارد ایزو 100015 ، درحوزه خدمات فناوری اطلاعات گواهینامه ایزو 20000 ، درحیطه آزمایشگاهها مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت گواهی نامه ایزو 15189 ، جهت پروژه های مختلف سیستم مدیریت پروژه گواهی ایزو 21500 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه گواهینامه ایزو 10006 ، درحوزه زنجیره تامین سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین والزامات و راهنمایی جهت سازمانهای فعال درزنجیره تامین ایزو 28001 ، سیستم مدیریت ریسک ایزو 31000 ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001 و انواع استانداردهای دیگر.

شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران درابتدا مارا بااین موضوع مواجه میکندکه اصلا هدف مااز دریافت گواهی نامه ایزو مدنظر چیست یعنی باید بدانیم گواهینامه ایزو رابرای صادرات میخواهیم ویا جهت مناقصه یااینکه رقابت ویا تبلیغات ویااینکه برند سازی و بهره وری وهر قصد شخصی و فردی تابدانیم کدام نوع گواهینامه برایمان مناسصب و کاربردیست. مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رااختصارا CB مینامندو CB تحت نظر AB مدیریت میشود و اعتبار میگیرد ودر نهایت IAF یک نهاد بین المللی هست وبه AB اعتبار میدهدو طبق قوانین بین المللی تهیه و تدوین و تبیین شده است. درهر کشور IAF نمایندگانی دارد. مثلا درایران NACI ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ،درآلمان DAKKS ، درکشور انگلستان UKAS ، درکشور ایتالیا ACCREDIA و در سوئیس SAS و AB کشور استرالیا JAS-ANZ و همینطور کشورهای دیگر.

بااین تفاسیر جهت صادرات بایستی ازنوع IAF استفاده کرد. اینجاباید بدین موضوع اشاره کنیم ممکنست کارفرمای مناقصه گزار سختگیر باشد البته بندرت پیش میایداین همه سختگیری اما احتمالش میرودکه ازنوع IAF درخواست کند. درباقی موارد سازمانها میتوانند ازنوع غیر IAF استفاده کنند یعنی مراجع ساختگی ایرانیهاکه CB و AB ایرانی بوده ودرون ایران صادر میشود.. سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو بایستی مراقب باشند و مطلع جهت اعتبار و آگاهی ازاینکه گواهینامه مرجع مورد نظر دارای اعتبار هست ازنحوه رجیستری گواهی خودشان سوال کنندو مطمئن شوندکه ازطریق سایت AB قابلیت رجیستری دارد. درخصوص IAF نیزمیتواند بامراجعه سایت IAF از مراجع صادر کننده IAF آگاه شده و درآن سایت نام گواهی نامه خودرا ببینند تااز مراجع تقلبی آگاه شوند و دردامشان نیوفتند.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رامیشناسند و آمادگی اطلاع رسانی بشما متقاضیان عزیز میباشدتا دردام آندسته افرادکه گواهینامه ایزو تقلبی رابه جای گواهی نامه اصلی شرکت‌ها ارائه میکند. مرکز ما ضمن شناسایی مراکز ثبت و صدور گواهینامه بشما تمامی اطلاعات درحوزه اخذ گواهی نامه ایزو و اینکه ازکجا ایزو بگیرید رابه شما میدهد. تنهابا یک تماس بامرکز ما تمامی اطلاعات لازم راکسب کنید