اخذ فوری گواهینامه ایزو

اخذ فوری گواهینامه ایزو

اخذ فوری گواهینامه ایزو رابسیاری ازانواع شرکتها فارغ از نوع فعالیت و وسعت و حتی گاها توانایی مالی بالا ویا سطح مالی و اقتصادی پایین خواهانند شرکتها فارغ ازنوع فعالیتشان و فرآیندهایشان درون مناقصات ازسوی کارفرمای مناقصه گزار انواع عمومی گواهینامه ایزو مانند گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و همچنین ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و IMS سیستم مدیریت یکپارچه ( متشکل ازتهیه و تدوین سه سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و سازمان تدوین کننده سه استاندارد فوق بطور همزمان دراصطلاح میگویند جهت سازمانش یک سیستم مدیریت یکپارچه راتدوین کرده است.

انواع دیگر استانداردهای ایزو نیزکه ممکنست ازتمام شرکتها فارغ ازنوع فعالیتشان درخواست گردد سیستمهای مشتری مداری میباشد مانند ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان . انواع تخصصی تر گواهینامه ایزو : ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین ، ایزو 16949 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع خودروسازی ، ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، ایزو 100015 سیستم مدیریت آموزش ، ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات ، ایزو 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ، ایزو 21500 سیستم مدیریت پروژه ، ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، ایزو 31000 سیستم مدیریت ریسک و انواع استانداردهای دیگر.

اخذ فوری گواهینامه ایزو درحقیقت برمیگرددبه انتخاب مرجع مورد نظر باتوجه باهدف و قصد اخذ گواهینامه ایزو بدان معناکه شرکت متقاضی درابتدا بایستی بداند باچه هدفی قصد دریافت گواهی نامه ایزو رادارد وازکدام نوع گواهینامه ایزو میخواهد دریافت کند. مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح و اختصار CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان IAF اعتبار دهی میشودکه دارای بالاترین سطح اعتبار دهی میباشد و جهت صادرات بایستی ازاین نوع گواهینامه استفاده کرد و خود شرکت متقاضی بایستی بداند باچه هدفی میخواهد گواهی ایزو بگیرد. یکسری مراجع نیز هستندکه غیر IAF هستند و CB و AB ساختگی ایرانیها هستند. مراجع غیر IAF باکمترین هزینه و کمترین زمان گواهی نامه ایزو صادر میکنند و پیاده سازی ( مرحله دوم جهت اخذ گواهینامه ایزو بعداز انتخاب مرجع مورد نظر ) باتقاضای شرکت متقاضی و باخواست شرکت متقاضی انجام میشود و ممیزی همچنین طی چندین مرحله صوری صورت میگیرد. اینگونه گواهی نامه ایزو جهت تمامی اهداف سازمانها بجز صادرات کاربرد دارد البته گاها ممکنست پیش بیایدکه وقتی شرکتی بابت مناقصه اقدام میکند ازاو درخواست گواهی نامه IAF کندکه بندرت پیش میاید اماکه ممکنست مناقصه گزار بقدری سختگیر باشدکه درخواست گواهینامه دارای اعتبار IAF کند البته پیشنهاد ما پیاده سازی هست و مدیران آگاه قطعا پیاده سازی راانجام میدهند و حتی باعلم بدینکه پیاده سازی زمان و هزینه میخواهد جهت بهره وری و استفاده بهینه ازنوع سیستم مورد نظر بدین امر اهمیت داده و آنرا اجرایی میکند.

اخذ گواهی ایزو فوری نباید شرکتها رااز مراجع تقلبی صادر کننده گواهینامه تقلبی ایزو که فاقد اعتبار و هرگونه رجیستری و استعلام هستند غافل کند و ازنحوه رجیستری گواهینامه ایزو از مرجع مورد انتخابشان قبل ازهر گونه اقدامی آگاه شوند
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE ,IMS ,CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.